Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


JEGYZŐKÖNYV

 

készült: ____. ______________.

helye: _____________________

tárgya: ____________________ zártkörűen működő Részvénytársaság közgyűlése

megjelentek: alulírottak

 

 

___________ (_______) az igazgatóság elnöke megnyitja a közgyűlést, és javasolja a közgyűlésnek, hogy levezető elnököt válasszanak, a levezető elnök személyére ____________ javasolja.

 

1/20__._____. sz. ügyrendi határozat

A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének ____________.

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a jogszabályi rendelkezéseknek és az alapító okiratban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történt.

 

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a leadható _______db szavazatból _______db szavazat van jelen. A mai közgyűlésen, tehát a szavazatra jogosító részvények tekintetében 100%-os a részvételi arány.

A levezető elnök ezt követően ismerteti a közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

 

A levezető elnök ezt követően felhívja a szavazati joggal rendelkező részvényeseket, hogy szavazzanak az ügyrendi napirendi pontok tekintetében, válasszanak szavazatszámlálót, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőt, és fogadják el az írásban megküldött napirendi pontok megtárgyalását.

Ezt követően a megjelent szavazásra jogosult részvényesek az alábbi ügyrendi határozatokat hozzák:

 

2/20__._____. sz. ügyrendi határozat:

A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta szavazatszámlálónak ____________.

 

3/20__._____. sz. ügyrendi határozat:

A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek ____________.

 

4/20__._____. sz. ügyrendi határozat:

A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek ____________.

 

5/20__._____. sz. ügyrendi határozat:

A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az írásban kiküldött napirendi pontokat, azok megtárgyalását.

 

1. Napirendi pont

 

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Gt. 80.§ (2) bekezdése szerint a társaság átalakulásának bejegyzését követő 90 napon belül az átalakulás napjával mind a jogelőd gazdasági társaságra mind jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan vagyonleltárt és vagyonmérleget kell készíteni.

 

A levezető elnök előadja, hogy a társaságok vagyonmérlege és vagyonleltára elkészült, melyek a közgyűlési meghívó mellékleteként a részvényesek részére megküldésre került, illetve ismerteti a dokumentumok tartalmát. A levezető elnök felhívja a közgyűlést, hogy az ismertettet vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadásáról szavazzanak.

 

A közgyűlés az alábbi

 

1/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.

A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja mind a _______________ Kft-re mind a _______________Rt-re mint jogelőd gazdasági társaságra és jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan 20__. ____________. napjával a végleges vagyonmérleget ___________ eFt egyező eszköz és forrás oldallal, és a csatolt vagyonleltárt.

 

2. Napirendi pont

 

A levezető elnök bejelenti, hogy _____________ igazgatósági tag a mai nappal igazgatósági tagságáról lemondott, így új igazgatósági tag választására lesz szükség.

A levezető elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az igazgatóság új tagjának _____________ válassza meg.

 

A közgyűlés az alábbi

 

2/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.

 

A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja _____________ lemondását, és egyben megválasztja _____________ az igazgatóság tagjává 20__. _____________-ig tartó határozott időtartamra.

 

3. Napirendi pont

 

A levezető elnök bejelenti, hogy a társaság felügyelőbizottsága korábbi tagjának, _____________ úrnak a felügyelőbizottsági tagságáról történt lemondása a mai napon hatályosul figyelemmel arra, hogy a 20__. _________-én megtartott közgyűlésen a felügyelőbizottság tagjává megválasztott _____________ úr a mai napon elfogadó nyilatkozatot tett.

 

A közgyűlés az alábbi

 

3/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.

 

A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a bejelentést egyben megállapítja, hogy _____________ úr a mai nappal határozott időre 20__. __________ -ig a társaság felügyelő bizottságának a tagja lett.

 

4. Napirendi pont

 

Ezt követően a levezető elnök felkéri a közgyűléls hogy a személyi változások okán fogadja el a az új, módosított alapító okiratot amely módosítása kizárólag az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban történt személyi változást érinti. A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy jelen közgyűlés  2/20__._____. és 3/20__._____.  sz. szavazójegyes közgyűlési határozatai az alapító okirat módosításának szükségességét vonja maga után. Erre tekintettel kéri a közgyűlést, hogy az ezen közgyűlési határozatoknak megfelelő alapító okirat módosítást fogadja el.

 

4/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.

A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a fentiek szerint módosított új alapító okiratot.

 

Ezt követően a levezető elnök felhívja a megjelenteket, hogy az utolsó napirendi pont vonatkozásában kérdéseiket, észrevételeiket, megjegyzéseiket terjesszék elő. Megállapítja, hogy a megjelentek részéről kérdés, észrevétel, megjegyzés nem érkezett.

 

A levezető elnök megköszöni a részvényesek jelenlétét, és több napirendi pont nem lévén berekeszti a közgyűlést.

 

 

....................................................                   .....................................................

________________                                   ________________

levezető elnök                                              jegyzőkönyv-vezető

 

 

..................................................                     ...................................................

________________                                              ________________

Jegyzőkönyv-hitelesítő                               szavazatszámláló

 

                                                           K.m.f.

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb