Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Dr. _________ Ügyvédi Iroda

 

TELEFAX CÍMLAP

 

Dátum:

20__. ___________.

Mellékelt lapok száma:

_

 

Címzett:

Cégközlöny Jogi Lektorátusa

Feladó:

Dr._________

Cégnév:

IM

Cégnév:

dr. _________ Ügyvédi Iroda

Cím:

 

Cím:

_________

Telefon:

 

Telefon:

_________

Telefax:

 

Telefax:

_________

E-mail:

 

E-mail:

_________

Kapják még:

------------

Megjegyzés:

------------

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Kérem, hogy az alábbi hirdetményi szöveget – gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 75.§ (2) bekezdése alapján, a Cégközlönyben két egymást követő alkalommal megjelentetni szíveskedjenek. Mellékelem a költségtérítés befizetéséről szóló postai feladóvevény másolati példányát. Kérem, hogy amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bárminemű probléma merül fel, úgy a fenti elérési módok valamelyikén értesítsenek engem vagy dr._________ kolléganőmet.

 

 

___________________________

dr._________ ügyvéd

 

 

 

Melléklet: a megjelentetni kívánt hirdetmény szövege

 

 


A megjelentetni kívánt hirdetmény szövege:

 

„ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY”

 

A __-09-_________ cégjegyzékszám alatt bejegyzett _________________ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: ______________________) tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a 20__. _________-én megtartott taggyűlésen másodszor is döntött a korlátolt felelősségű társaság

Társasági formaváltás révén

Zártkörűen működő részvénytársasággá

történő átalakulásáról.

 

A létrejövő új társaság főbb adatai:

Cégneve:                                                               _____________________ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve:                                             _____________________ Zrt.

Cégforma:                                                              Zártkörűen működő részvénytársaság

Székhelye:                                                            __________________________

A társaság jegyzett tőkéje:                                 ____________ Ft, azaz ___________ forint, amely teljes egészében készpénzbetétből áll.

Kibocsátandó részvények:                                 _______ db, egyenként _______ Ft névértékű és kibocsátási értékű, „A” részvénysorozatú, dematerializált törzsrészvény, amelyhez nem kapcsolódik elsőbbségi jog

A társasági szerződés megkötésének napja:  20__. ___________.

 

Az átalakuló és a létrejövő társaság  vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai:

adatok: E Ft-ban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

 

Átalakuló

Kft.

Létrejövő

Zrt.

 

Átalakuló

Kft.

Különbözet

Létrejövő

Zrt.

A  Befektetett

     eszközök:

II. Tárgyi

     eszközök:

2. Műszaki

 berendezések,

 gépek,

 járművek:

  ________

 

 

  ________

 

 

 

  ________

  ________

 

 

  ________

 

 

 

  ________

D    Saját tőke:

 

I.   Jegyzett tőke:

 

IV. Eredménytartalék:

 

VII. Mérleg szerinti

        eredmény:

________

 

________

 

________

 

 

________

 

 

________

 

________

 

________

 

________

 

________

 

 

________

B  Forgó

    eszközök:

II. Követelések:

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

5. Egyéb

   követelések

IV. Pénzeszközök:

1. Pénztár,csekk

2. Bankbetétek

________

 

________

 

 

 

________

 

________

 

________

________

________

________

 

________

 

 

 

________

 

________

 

________

________

________

F   Kötelezettségek:

 

III. Rövid lejáratú

      Kötelezettségek:

4. Kötelezettségek

    áruszállításból és

    szolgáltatásból

8. Egyéb rövid

    lejáratú

    kötelezettségek

 

 

________

 

 

________

 

 

________

 

 

________

 

 

________

 

 

________

 

 

________

 

 

________

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

 

________

 

________

FORRÁSOK

ÖSSZESEN:

________

 

 

________

 

 

A létrejövő társaság fő tevékenysége:

____________________________

 

A Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője:

___________ vezérigazgató (an: ___________; lh: _____________________)

Kérjük az érdekelteket (a társaság hitelezőit), hogy a jogelőd gazdasági társasággal szemben fennálló le nem járt követeléseik (amely követelések az átalakulásról hozott döntés első közzétételt megelőzően keletkeztek) erejéig érvényesítendő biztosíték iránti igényüket, a hirdetmény második közzétételét követő 30 napon belül – jogvesztés terhével – jelentsék be az átalakuló társaság ügyvezetőjénél: ___________ (an: ______________) a _________________ címre küldött ajánlott levélben, vagy személyesen.”


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb