Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


JEGYZŐKÖNYV – II.

(Második döntés)

az ______________ Kft. taggyűléséről

 

A gyűlés helye:          _________________________

A gyűlés ideje:                       20__. _______________.

 

Jelen vannak:                ______________

                                   ______________

Meghívottként:              dr. __________ ügyvéd jogi képviselő

 

Napirend:        

1. napirendi pont: - napirendi pontok elfogadása

2. napirendi pont: - az átalakuló társaság a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezet,

- létrejövő Zrt. nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet,

- a létrejövő Zrt. alapszabály-tervezet, és egyéb okiratok elfogadása, ill. aláírása;

- végleges döntés az átalakulásról, könyvvizsgáló-választás;

3. napirendi pont: - az átalakulás időpontjának meghatározása;

4. napirendi pont: - a létrejövő társaság tagjai, alaptőkéje, annak megoszlása a tagok között;

5. napirendi pont: - felhatalmazások megadása.

 

____________  ügyvezető, egyben levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a társaság valamennyi tagja megjelent, így a taggyűlés határozatképes, annak megtartásával szemben senki nem emel kifogást.

 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amelyet követően a taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:

5/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.

 

 

 

A levezető elnök ismerteti a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező átalakuló társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, valamint az átalakulással létrejövő új társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá a létrejövő zrt. alapszabályát, majd indítványozza azok taggyűlés általi elfogadását, valamint az átalakulás másodszori kimondását.

6/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés a fenti tervezeteket egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja, és másodszor is, immáron véglegesen a társaság – az elfogadott tervezeteknek megfelelő – átalakulásáról dönt. Az alapítók aláírják a létrejövő Zrt. alapszabályát és az alapításhoz szükséges egyéb okiratokat.

 

A társaság könyvvizsgálati tevékenységének ellátásával a jogelőd társaságnál kapott megbízatását folytatva a megbízatásból még hátralévő 20__. és 20__. gazdasági évekre, a 20__. gazdasági évet lezáró közgyűlésig terjedő időszakra a taggyűlés egyhangúlag megválasztja a társaság könyvvizsgálójává:

                Név:                                       _____________

            Lakcím:                                  ____________________

            Anyja neve:                            _____________

            Kamarai tagsági szám:           _____________

Egyéni váll.ig.szám:               _____________

A könyvvizsgáló az elfogadó nyilatkozatát külön okiraton is kibocsátotta.

 

 

 

A levezető elnök javasolja, hogy a taggyűlés az átalakulás időpontjaként – amikortól kezdődően az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, 20__. ____________. napját határozza meg, és felkéri a tagok gyűlését a napirendi pont tárgyában történő határozathozatalra. A tagok gyűlése egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta.

7/20__. _________. számú határozat

A társaság Gt. 74.§ (6) bekezdése, valamint a Ctv. 57.§ (2) bekezdése alapján, az átalakulás időpontjaként – amely naptól kezdődően az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak: 20__. __________ napját jelöli ki.

 

 

 

A levezető elnök ismerteti a taggyűlés előtt a létrejövő társaság alapszabály-tervezetét, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A tervezet szerint a létrejövő társaság alaptőkéje ___________,- Ft, azaz _________ forint – amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás – az alábbiak szerint áll a társaság rendelkezésére:

-     ___________,- Ft, azaz _________ forint a jogelőd korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéjéből

 

-     ___________,- Ft, azaz _________ forint a jogelőd korlátolt felelősségű társaság eredménytartalékából.

 

Az alapítók az alábbiak szerint vállalnak kötelezettséget a részvények átvételére:

____________      ______ db, egyenként ______ Ft névértékű és kibocsátási értékű, egy „A” részvénysorozatú, dematerializált törzsrészvényt vesz át.

A részvények összes névértéke:                                             _________,- Ft.

Az össz.névérték alaptőkéhez viszonyított aránya:    ___%

 

____________      ______ db, egyenként ______ Ft névértékű és kibocsátási értékű, egy „A” részvénysorozatú, dematerializált törzsrészvényt vesz át.

A részvények összes névértéke:                                             _________,- Ft.

Az össz.névérték alaptőkéhez viszonyított aránya:    ___%

8/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés egyhangú szavazással elfogadja az alábbi határozatot:

A tervezetnek megfelelően a létrejövő társaság részvényesei: ______________ és _____________ korábbi társasági tagok lesznek.

 

Az átalakuló társaság valamennyi tagja részt vesz a létrejövő Zrt-ben, így nincs szükség elszámolás készítésére a társaságtól megváló tagokkal.

A taggyűlés rögzíti, hogy a társaságnál nem működött munkavállalói érdekképviselet.

 

A taggyűlés elfogadja a létrejövő Zrt. alapszabály-tervezetét, amely szerint a létrejövő Zrt. alaptőkéje _____________,- Ft, azaz _____________ forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll. Az alaptőkét összesen ________ db, egyenként _______ Ft névértékű és kibocsátási értékű, „A” részvénysorozatba tartozó dematerializált törzsrészvény alkotja. Az alaptőke az alábbiak szerint áll a társaság rendelkezésére:

-     ___________,- Ft, azaz ____________ forint a jogelőd korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéjéből;

-     ___________,- Ft, azaz ____________ forint a jogelőd korlátolt felelősségű társaság eredménytartalékából.

 

Az alapítók az alábbiak szerint vállalnak kötelezettséget a részvények átvételére:

____________            ________ db, egyenként _______ Ft névértékű és kibocsátási értékű, „A” részvénysorozatba tartozó, dematerializált törzsrészvényt vesz át.

A részvények összes névértéke:                             ____________,- Ft.

Az össz.névérték alaptőkéhez viszonyított aránya: __%

 

____________            ________ db, egyenként _______ Ft névértékű és kibocsátási értékű, „A” részvénysorozatba tartozó, dematerializált törzsrészvényt vesz át.

A részvények összes névértéke:                             ____________,- Ft.

Az össz.névérték alaptőkéhez viszonyított aránya: __%

 

Az alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a társaság cégbejegyzési kérelmének benyújtását megelőzően egy általuk kiválasztott pénzintézetnél értékpapír-szálmát nyitnak a dematerializát részvényeik nyilvántartása érdekében, és ezt bejelentik a vezérigazgatónak.

 

A részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a létrejövő Zrt. részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra.

 

 

Tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig a korábbi társaság továbbra is működik, az átalakulással létrejövő jogutód társaság csak ettől a naptól, illetve az átalakulás napjától kezdheti meg tevékenységét.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az átalakulás tényét a Cégközlöny két egymást követő számában közzé kell tenni.

9/20__. _________. számú határozat

A tagok gyűlése egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozatával felhatalmazza és kötelezi _______________ ügyvezetőt, és dr.___________ ügyvédet, hogy a mai naptól számított 8 napon belül gondoskodjanak az átalakulásról hozott határozat közlemény formájában történő közzétételéről, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal.

 

A tagok gyűlése felhatalmazza továbbá dr.__________ ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét, hogy a Zrt. létrejöttét, és az átalakuló Kft.-nek a cégnyilvántartásból történő törlését a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság előtt – az átalakulás tényének bejelentésével – a mai naptól számított 60 napon belül kezdeményezze.

 

 

További napirendi pont nem lévén a Társaság képviselője a taggyűlést berekeszti és a tagok jelen jegyzőkönyvet aláírásukkal látják el.

 

K.m.f.

 

 

 

 

_______________

 

_______________

 

 

 

A jegyzőkönyvet vezettem és ellenjegyzem: __________, 20__. ___________-én:

 

 

 

dr. __________ ügyvéd

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb