Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


  

 

 

 

 

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

 

 

 

 

_______________________

ALAPÍTVÁNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítva: Budapest, _______________________

 

 

PREAMBULUM

 

 

Alulírott, _______________________ (a továbbiakban: Alapító), a Ptk. 1957. IV. tv. 74/A – 74/F §-i alapján,

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján

A L A P Í T V Á N Y T

hozok létre az alábbiak szerint:

 

I.              AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

1.             Az Alapítvány neve: _______________________ Alapítvány

2.             Az Alapítvány székhelye: _______________________

3.             Az Alapítvány levelezési címe: ______________________________________________

4.             Az Alapítvány célja:

_______________________

5.             Az Alapítvány feladata:

a.              _______________________;

b.             _______________________

c.              _______________________

6.             Vagyonfelhasználás módja:

a.              támogatások nyújtása pályázatok, együttműködési megállapodások útján;

b.             az Alapítvány működési és személyi közvetlen költségeinek viselése;

7.             Az Alapítvány típusa: Alapítvány (nyílt)

8.             Jogalanyisága: Jogi személy

9.             Az Alapítvány határozatlan időre alakul.

 

II.           AZ ALAPÍTÓ ADATAI

10.         Név: _______________________

            Lakcím: _______________________

11.         Az Alapító az Alapítvány vagyonának felhasználására nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett befolyást.

 

III.        AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA

12.         Az Alapítvány működésének megkezdéséhez az Alapító _______________________Ft, azaz _______________________forint készpénzt bocsát az Alapítvány rendelkezésére, amely összeget az Alapító az Alapítvány nyilvántartásba vételéig pénzintézeti letéti számlán helyez el.

13.         A pénzintézet a letét elhelyezéséről igazolást bocsát ki. Az Alapítvány nyilvántartásba vételét követően az induló vagyon átkerül az Alapítvány bankszámlájára.

14.         Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében a teljes vagyona, illetve azzal együtt annak teljes hozama felhasználható. A vagyon felhasználásának részletszabályairól – az Alapító Okirat rendelkezései szerinti felhatalmazás alapján - a Kuratórium dönt.

 

IV.       CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ

15.         Az Alapítvány nyitott, közcélú szervezet, ahhoz bárki csatlakozhat, bármely belföldi és külföldi természetes, valamint jogi személy.

16.         A csatlakozás feltétele: az Alapítványhoz az a személy csatlakozhat, aki az Alapítvány céljaival egyetért, törekszik azok megvalósítására, valamint anyagi és szellemi támogatást nyújt a célok eléréséhez. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítóvá.

17.         Az Alapítvány működéséhez készpénzben és egyéb formában - fizikailag kézzelfogható tárgyakkal, eszközökkel történő természetbeni támogatás, jogok ingyenes átengedése - is nyújtható támogatás. Az Alapítvány ingyenes szolgáltatásnyújtást is elfogadhat.

18.         A támogatások elfogadásáról a Kuratórium dönt.

19.         Az Alapítvány külföldi támogatásokat is elfogad. A külföldről érkező pénzbeli támogatások kezelésére devizaszámlát nyit, a számlán lévő összeg devizában kamatozik. A devizaszámlára érkező, azon lévő összegeket az Alapítvány devizában is felhasználhatja.

 

V.        AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE

20.         Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely 3 (három) főből áll.

21.         Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.

22.         A Kuratórium tagjai:

Ø   _______________________- a Kuratórium elnöke és az Alapítvány képviselője

(lakcím: _______________________; anyja neve: _______________________)

Ø   _______________________– tag, az Alapítvány titkára

(lakcím: _______________________; anyja neve: _______________________)

Ø   _______________________– tag

(lakcím: _______________________; anyja neve: _______________________)

23.         A Kuratórium tagjai nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban az alapítóval, ill. másik kuratóriumi taggal, ill. nem állhatnak az alapítóval alkalmazotti vagy egyéb érdekeltségi viszonyban.

24.         A kurátor mást nem bízhat meg a helyettesítéssel.

25.         A Kuratórium tagjait az Alapító határozatlan időtartamra kéri fel a tisztség viselésére, amelynek elfogadásáról a tagok külön nyilatkozatot bocsátanak ki.

26.         A kuratóriumi tagság megszűnik:

a.              lemondással;

b.             a tag halálával;

c.              ha a Kuratórium az Alapítvány célját veszélyezteti, és az Alapító a kijelölést - a Polgári Törvénykönyv 74/C. § (6) bek. alapján - visszavonja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelöl ki.

27.         A kuratóriumi tagságra szóló megbízatást csak indokolt esetben, – ha a tag tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti – írásbeli indokolás alapján vonhatja vissza az alapító, másik kuratóriumi tag a visszavonásra javaslatot tehet.

28.         A Kuratórium gyakorolja az Alapítvány kezelésével kapcsolatos valamennyi jogot, és az Alapítvány vagyona tekintetében bárminemű döntés meghozatalára kizárólagosan jogosult, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

29.         A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott kuratóriumi tag hívja össze és vezeti írásos meghívó alapján.

30.         A Kuratóriumi ülés összehívása akkor szabályszerű, ha a tagok az ülés előtt legalább nyolc nappal megkapják az írásos meghívót, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait.

31.         A Kuratórium ülései nyilvánosak.

32.         Határozatképesség: a Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályosan összehívott ülésen mindhárom tag jelen van.

33.         Határozathozatal: a Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, és egyhangúlag hozza. Az Alapítvány éves beszámolóját egyhangúlag, mindhárom kuratóriumi tag együttes jelenlétében fogadják el.

34.         A Kuratórium dönt:

a.              pénz, és más alapítványi tulajdonban lévő eszköz alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról;

b.             támogatások odaítéléséről;

c.              pályázatok kiírásáról;

d.             elszámolások bekéréséről;

e.              csatlakozások elfogadásáról;

f.              saját működési rendjének kialakításáról.

35.         A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a.              kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.             bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

36.         A határozathozatalból kizárt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben érdekelt, illetve kötelezettség, felelősség alól mentesül. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

37.         A Kuratórium döntéseiről Határozatok Könyvét kell vezetni, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya és személye megállapítható. A határozatokat az érintetteknek a Kuratórium elnöke a határozathozatalt követő 8 munkanapon belül írásban megküldi.

38.         A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium döntései az Alapítvány székhelyén kifüggesztésre kerüljenek.

39.         A Határozatok Könyvébe, illetőleg az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet; a Határozatok Könyvében foglaltakról, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról kérésre a Kuratórium elnöke bárkinek további tájékoztatást ad. A betekintés vagy tájékoztatás adása csak abban esetben korlátozható vagy zárható ki, ha az sérti a személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet. A Kuratórium működésének szabályait egyebekben a Kuratórium részletes ügyrendje határozza meg, melyet a testület maga állapít meg.

40.         Az Alapítvány évente, az Alapítvány székhelyén történő kifüggesztett tájékoztatóban tájékoztatja a nyilvánosságot működéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról. Az Alapítvány éves beszámolójának nyilvánosságáról honlapján gondoskodik.

41.         A Kuratórium tagjai a feladatuk ellátása során felmerült számlával igazolható költségeiket az Alapítvány megtérítheti.

42.         A kuratórium egyes üléseiről jegyzőkönyvet vesznek fel, valamint nyilvántartást vezetnek, amely nyilvántartásban a meghozott határozatokat sorszámozva rögzítik. A jegyzőkönyvekből, illetve a nyilvántartásból egyértelműen megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerint.

43.         A jegyzőkönyveket lefűzve, sorszámozva kell megőrizni, a folyamatos kezelését az Alapítvány elnöke látja el.

44.         A Kuratórium a döntéseit a meghozataltól számított két héten belül írásban közli az érintettekkel és a honlapján megjelenteti.

45.         Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet a képviselővel előzetesen egyeztetett időpontban, valamint az iratokról saját költségére másolatot készíthet.

 

VI.       AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐJE

46.         Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, _______________________. Adatai ld. V. pontban.

 

 

 

VII.     AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE

 

 

47.         Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el. Országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

48.         Az Alapítvány gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, de nem működtethető kizárólag a vállalkozási cél megvalósítása érdekében.

49.         Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag az I.3. pontban felsorolt céljainak a megvalósítása érdekében, azt elősegítendő folytathat.

50.         Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes mértékben az alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

51.         Az Alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesedhet.

52.         Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységbe kezd, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít, és azt egyhangúlag elfogadja.

53.         Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

54.         Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételit és módját.

55.         Az Alapítvány az alapítványi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

56.         Az Alapítvány nyilvántartásaira a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

57.         Az Alapítvány bankszámlája felett _______________________, mint az Alapítvány képviselője és a Kuratórium elnöke egyedül rendelkezik. A bankszámla fölött rendelkezésre jogosult személy nem lehet az Alapítóval függőségi viszonyban, azaz olyan viszonyban, amely által az Alapító az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást tudna gyakorolni.

58.         Az Alapítvány Kuratóriuma, vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

59.         Az Alapítvány a saját honlapján folyamatosan megjelentetve nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásának igénybevételi módját, a működés módját, a támogatások nyújtásának lehetőségeit, azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

60.         Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

61.         Az Alapító okirat módosításához az Alapító akarat-nyilvánítása (aláírása) szükséges. A módosításra indokolt esetben, az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül kerülhet sor.

 

 

 

VIII.    AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA

 

 

62.         Az Alapítvány vagyonával kapcsolatos jogokat a Kuratórium gyakorolja.

63.         Az Alapítvány támogatást nyújthat pályázatok, vagy egyéni kérelmek alapján. A támogatott személyek, szervezetek tevékenységének az alapítványi célokhoz kell kapcsolódni, azok megvalósítását kell elősegíteni.

64.         Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

65.         Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Az ilyen pályázat színlelt pályázatnak minősül, és színlelt pályázat nem szolgálhat a cél szerinti juttatás alapjául.

66.         Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat szintén pályázat keretein belül.

 

XI.       A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB)

67.         Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem éri el az 5 millió Ft-ot, így az Alapító önálló felügyelő szervet nem hoz létre.

 

XII.     AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

68.         Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a PTK 74/E-F. §-a, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak.

69.         Megszűnés esetén az Alapítvány vagyona nem követelhető vissza, azt hasonló célra, illetve hasonló célú Alapítvány működésére kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

70.         Az Alapító a Ptk.-ban biztosított jogainak gyakorlására, halála esetére _______________________ (lakcím: _______________________; született: _______________________; anyja neve: _______________________) személyt jelöli meg.

 

XIII.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

71.         Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK 74/A-74/F§, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak.

72.         Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napján kezdi meg a működését.

73.         Jelen okiratba foglaltan az Alapító meghatalmazza a _______________________ Ügyvédi Iroda (székhely: _______________________) képviseletében eljáró _______________________ ügyvédet az Alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, és a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás során a teljes jogkörű képviselettel.

74.         Az Alapító jelen okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásával lát el.

Budapest, _______________________

 

 

 

_______________________ Alapítvány

_______________________alapító

 

 

Készítettem és „ellenjegyzem”: Budapesten, _______________________. napján:

 

 

 

 

________________ ügyvéd

_______________________Iroda


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb