Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


ALAPÍTÓI  HATÁROZAT

 

1. sz. alapítói határozat

Alulírott ______________ (lakcím: _________________________; anyja neve: ______________), a mai napon Alapítványt hozok létre. Az Alapítvány nyílt működésű, közhasznú szervezet, amelyhez bármely belföldi, külföldi, természetes, vagy jogi személy csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyet ért.

 

2. sz. alapítói határozat

Az Alapítvány létrejöttét, adatait, célját, képviselőjét, kezelő szervét, induló vagyonát Alapító okiratban rögzítem.

Az Alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont – ____________ Ft-ot, azaz ____________ forintot – az Alapítvány rendelkezésére bocsátom, az Alapítvány letéti számlájára történő befizetéssel.

 

3. sz. alapítói határozat

Az Alapítvány neve:                 ____________________ Alapítvány

Az Alapítvány székhelye:          ____________________

 

4. sz. alapítói határozat

Az Alapítvány célja: Az Alapítvány célja ___________________________________________________. Az Alapítvány célul tűzi ki továbbá __________________________________________________________.

 

5. sz. alapítói határozat

Az Alapítvány feladata:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. sz. alapítói határozat

Az Alapítvány képviseletére ______________t (lakcím: _________________________; levelezési cím és tartózkodási hely: _________________________; szem.szám: _________________________; anyja neve: _________________________) kérem fel, aki az Alapítvány képviseletére önállóan jogosult.

A képviselő az Alapítvány bankszámlája fölött a kuratórium másik tagjával együttesen jogosult rendelkezni.

 

5. sz. alapítói határozat

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely két tagból áll. A tagok neve és adatai:

  1. _________________
  2. (lakcím: _________________________; levelezési cím és tartózkodási hely: _________________________; szem.szám: _________________; anyja neve: ________________)
  3. _________________

(lakcím: _________________________; szem.szám: _________________; anyja neve: ________________)

______________ tölti be a Kuratórium elnöki tisztségét, és ______________ tölti be a titkári tisztséget.

Az Alapítvány kezelésével kapcsolatos valamennyi jogot a Kuratórium gyakorolja, valamint az Alapítvány vagyona tekintetében bárminemű döntés meghozatalára kizárólag a Kuratórium jogosult.

 

6. sz. alapítói határozat

Az Alapító meghatalmazza a Dr. ______________Ügyvédi Iroda (székhely: ____________________) képviseletében eljáró dr. ______________ ügyvédet, hogy az Alapítvány létrejöttéhez szükséges okiratokat elkészítse, valamint a nyilvántartásba vételi eljárás során a ______________ Bíróság előtt teljes jogkörrel eljárjon.

 

Alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány elnevezésének az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett alapítvány elnevezésétől különböznie kell.

Tudomással bír továbbá arról, hogy az Alapító okiratot kizárólag indokolt esetben az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül lehet módosítani, valamint, hogy az alapításnak megfelelően a módosítást is be kell jelenteni az Alapítvány székhelye szerint illetékes megyei bíróságnak nyilvántartásba-vétel végett.

 

Budapest, 20__. ______________.

 

__________________

alapító

 

Készítette és ellenjegyezte:

 

 

dr.____________ ügyvéd

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb