Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


                                                                              ___________________ Bíróság

                                                                              ________________

                                                                              ________________

                                                                              ____

 

                                                                                          

 

                                                                              Tisztelt Bíróság!

 

 

 

Alulírott,

________________ (szül. ________________; a.n.: ________________; lakcím: ________________) felperes

 

jogi képviselő:

 

 

dr. ________________ ügyvéd

Dr. ________________ Ügyvédi Iroda

(________________)

 

k e r e s e t t e l

élek

 

________________ (a.n.: ________________; lakcím: ________________)

I.r. alperessel,

 

________________ (a.n.: ________________; lakcím: ________________)

II. r. alperessel és

 

________________ (a.n.: ________________; lakcím: ________________)

III. r. alperessel és

 

________________ Nyrt. (törzsszám:, ________________; képviseli: ________________)

IV. r. alperessel

 

szemben.

 

 

 

tulajdonjog megállapítása és közös tulajdon megszüntetése iránt

 

 

 

 

 

Budapest, 20__. ________________.


Tisztelt Bíróság!

 

________________ (a.n.: ________________; lakcím: ________________) felperes – kívül jegyzett és csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Dr. ________________ Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró dr. ________________ ügyvéd (________________) útján – ________________ I.r. (a.n.: ________________; lakcím: ________________), ________________ II.r. (a.n.: ________________; lakcím: ________________) és ________________ III.r. (a.n.: ________________; lakcím: ________________) alperesek ellen – tulajdonjog megállapítása iránt – az alábbi

 

k e r e s e t e t

 

terjeszti a T. Bíróság elé:

 

 

I.                   Tényállás

 

Felperes 1992-ben volt férjével, _______________ II.r. alperessel tetőtéri különálló lakást, illetve egy melléképületet építettek a _______________ I.r. alperes és néhai ________________ tulajdonában állott _______________, _______________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben _______________ szám alatt található ingatlanra.

 

Az ingatlan tulajdonosai és az építtetők (Felperes és volt férje) megállapodást kötöttek „ráépítés engedélyezése és közös tulajdon keletkezése tárgyában”, mely megállapodásban rögzítették, hogy az ingatlan tulajdonosai ingyenesen engedélyt adnak arra, hogy a ráépítők a házasingatlanra lakást építsenek, tetőtéri beépítés formájában. A felek megállapodásukban rögzítették, hogy a ráépítéssel az ingatlanon a Ptk. 137. § alapján közös tulajdon keletkezik, akként, hogy a ráépítőket az általuk létesített lakásra eső érték arányában tulajdonjog illeti meg.

 

A fenti megállapodásban résztvevő felek rögzítették továbbá, hogy a ráépítők a lakás felépítéséhez _______________ kölcsönt kívánnak igénybe venni, melyet az ingatlan tulajdonosai tudomásul vettek és az ennek folytán keletkező terheknek az ingatlan tulajdoni lapjára történő felvezetéséhez hozzájárultak. Az építkezéshez a ráépítők valóban kölcsönt vettek igénybe, az valóban Felperes és volt férje vette fel, és ők is fizették vissza a bank részére.

 

A felperes és volt férje 1992. januárjában építési engedélyt kaptak a tetőtér beépítéssel megvalósuló különálló lakás megépítésére, illetve még ugyanebben az évben használatbavételi engedélyt a megépített lakásra. A felperes és volt férje továbbá 1994. évben építési engedélyt kapott az ingatlanon 1 gépkocsitároló helyiségből álló melléképület megépítésére is, melyre vonatkozó használatbavételi engedély is kiadásra került.

 

A fentiek ellenére az ingatlan tulajdonjogi helyzetét a felek ezt követően sem rendezték, az ingatlan továbbra is _______________ I.r. alperes és néhai _______________ tulajdonában maradt. A Felperes házassága időközben megromlott, férjétől elvált és közös kiskorú gyermekükkel külön költözött férjétől, elhagyva a ráépítéssel létesített lakást, amely addig közös otthonukként szolgált. Az ingatlan, illetve a ráépítéssel létesített lakás tulajdoni viszonyai ekkor sem kerültek rendezésre.

 

2005-ben az ingatlan ½-ed arányú tulajdonosa, _______________ elhalálozott, és így az ingatlan ezen ½-ed tulajdoni hányadát gyermekei, _______________ II.r. alperes és _______________ III.r. alperes örökölték, _______________ I.r. alperes özvegyi jogával terhelten. A hagyatéki tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben is megállapításra került azonban, hogy az érintett ingatlanra fennálló tényleges tulajdoni viszonyok nem egyezőek a nyilvántartási adatokkal, mivel a házban kialakított ____ m2 alapterületű különálló lakás, valamint a ____ m2 alapterületű gépkocsi-beálló tulajdonjoga Felperest és volt férjét, _______________ II. r. alperest illeti meg.

 

A Felperes többször, személyes megkeresés, és ügyvédi közreműködés útján is próbálta békés, peren kívüli megállapodás keretében rendezni az ingatlan tulajdoni viszonyait, de ezek a megkeresések, próbálkozások nem vezettek eredményre.

 

A Felperes a felek között folytatott egyeztető tárgyalások folytán, a felek közötti békés megállapodás reményében értékbecslést készítetett az érintett ingatlanról. (_______________ Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő, _______________. sz. szakvélemény). A szakvéleményben megállapításra került a telek, a földszinti lakás, és az ahhoz tartozó melléképület (I. szint) forgalmi értéke, valamint az emeleti (tetőtéri) lakás és az ahhoz tartozó melléképület (II. szint) forgalmi értéke.

 

A 20__. februárjában készült szakvéleményben foglaltak szerint a _______________ I.r. alperes tulajdonában álló, valamint a néhai _______________ örököseit illető I.szint  forgalmi értéke  ~ _______________,- Ft, míg a Felperes és volt férje tulajdonát képező II. szint forgalmi értéke ~ _______________,- Ft. A szakvéleményben továbbá ennek alapján megállapításra került, hogy a két szintnek megfelelő tulajdoni arányok az egész ingatlanhoz viszonyítva 60-40 %-ot tesznek ki.

 

Fentiekre tekintettel tehát álláspontunk szerint a tetőtérben kialakított különálló lakás és a hozzá kapcsolódó melléképület az ingatlan 2/5-öd tulajdoni hányadát testesíti meg, mely ráépítés jogcímén a Felperest és volt férjét illeti meg fele-fele arányban. A Felperes az őt megillető 1/5-öd tulajdoni hányad megállapítását kéri tehát, természetesen az I. r. alperest illető, és jelenleg az ingatlan ½-ed tulajdoni hányadára bejegyzett haszonélvezeti jogtól mentesen.

 

Tekintettel arra, hogy Felperes és volt férje, illetve családja közötti viszony megromlott, a Felperes, tulajdonjogának megállapítása esetén az ingatlanon így keletkezett közös tulajdont nem kívánja fenntartani, annak alperesek általi megváltással történő megszüntetését kívánja.

II.                Jogi álláspont

 

 

A Ptk. 137. § (3) bekezdése szerint:

 

„Ha valaki a más tulajdonában levő épületet bővíti, ahhoz hozzáépít vagy azt átépíti, vagy ha az idegen földön már épület áll, a ráépítéssel - a felek eltérő megállapodása hiányában - közös tulajdon keletkezik. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan értékéből a ráépített részre eső érték aránya alapján kell megállapítani.”

 

A Ptk. 147. § (1) bekezdése szerint:

„A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti; az e jogról való lemondás semmis.”

 

A Ptk. 147. § (2) bekezdése szerint:

„A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét - ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt - megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a bennlakó méltányos érdekeit.”

 

III.             Kereseti kérelem

A fentiek alapján a felperes kéri a T. Bíróságot, hogy:

 

- a _______________ Körzeti Földhivatalnál, _______________, Belterület, _______________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a _______________ szám alatt található ingatlan 1/5-öd tulajdoni hányadára vonatkozóan, a Ptk. 137. § (3) bekezdése alapján ráépítés jogcímén állapítsa meg a felperes tulajdonjogát, és keresse meg a _______________ Körzeti Földhivatalt a felperes tulajdonjogának bejegyeztetése érdekében, valamint kötelezze az alpereseket a tulajdonjog bejegyzésének tűrésére.

 

- a Felperes tulajdonjogának megállapítása esetére kérem a T. Bíróságot, hogy a Ptk. 147. §-a alapján szüntesse meg a peres felek között fennálló közös tulajdont, amelynek során a Ptk. 148. § (2) bekezdése alapján, _______________,- Ft ellenérték/megváltási ár fejében adja a II.r. alperes tulajdonába a felperes tulajdoni hányadát.

 

- A IV. r alperest a kereseti követelések vonatkozásában tűrésre kérem kötelezni azzal, hogy az _______________ forint és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjoga az ingatlan azon hányadát ne terhelje, amely a felperes – pernyertesség esetén –tulajdonolt tulajdonát képezi.

 

Kérem továbbá a Tisztelt Bíróságot, hogy marasztalja az alpereseket a per során felmerülő perköltségben.

Perfeljegyzés iránti kérelem:

Kérem a T. Bíróságot, hogy előzetesen végrehajtható határozatában haladéktalanul intézkedjen a perfeljegyzés elrendelése iránt és keresse meg a _______________ Körzeti Földhivatalt a per tényének feljegyeztetése érdekében.

 

Költségmentesség iránti kérelem:

Kérem a T. Bíróságot, hogy a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet alapján a felperes jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel biztosítson számára teljes személyes költségmentességet az eljárás folyamán, mivel mind az eljárási illeték lerovására, mind pedig az eljárás során felmerülő költségek viselésére képtelen. A költségmentesség igényléséhez szükséges nyilatkozatokat jelen keresettel együtt becsatoljuk a T. Bírósághoz.

 

A pertárgy értékét – azaz az ingatlan 1/5-ed (20%) részének értékét - _______________ Ft-ban jelöljük meg.

 

Az ügyvédi munkadíj iránti igényünket a pertárgy értékének _______________ %+ÁFA mértékében jelöljük meg azzal, hogy a képviseletet ellátó iroda ÁFA-körbe tartozik.

 

A T. Bíróság hatáskörét a Pp. 23§ (1) a) pontjára, az illetékességét pedig a Pp. 35§ (1) bekezdésére alapozom.

 

Tájékoztatom a T. Bíróságot, hogy köztünk és az alperesek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.

 

Kérem a T. Bíróságot a kereseti kérelmemnek megfelelő határozat meghozatalára.

 

Budapest, 20__. _______________.

 

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                              _______________________________________

_______________ felperes

képviseletében

dr. _______________ ügyvéd

 

 

Mellékletek:

F1 – Ügyvédi meghatalmazás

F2 – Tulajdoni lap

F3 – Megállapodás ráépítés tárgyában

F4 – Lakás építési engedély

F5 – Melléképület építési engedély

F6 – Lakás használatbavételi engedély

F7 – Melléképület használatbavételi engedély

F8 – Hagyatéki jegyzőkönyv és hagyatékátadó végzés

F9 – Értékbecslés

F10 - Költségmentesség igényléséhez szükséges nyilatkozatok


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb