Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


RÉSZVÉNY-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

_________________ (anyja neve: __________; lakcím: ________________; szig.sz: __________), mint ELADÓ

másrészről a

_________________ Zrt. (cgj: __-__-______; székhely: ________________; képviseli: ________________ vezérigazgató), mint VEVŐ között alulírott helyen és időben:

 

1.       Az Eladó részvényese a zártkörűen működő _________________ Zrt-nek - a továbbiakban _________________ - (cgj: __-__-______; székhely: ________________). A részvénytársaság ________________,- Ft alaptőkével működik, amely _________ db, egyenként __________ Ft névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll.

2.       A ________________ Zrt. részvényeiből az eladó kizárólagos tulajdonát képezi _______ db névre szóló részvény, melynek névértéke összesen ________________,- Ft, azaz ________________ forint, kibocsátási értéke pedig ________________,- Ft, azaz ________________ forint. A megjelölt _______ db részvényt az Eladó jelen szerződésbe foglaltan a mai napon eladja, a Vevő pedig megvásárolja, összesen ________________,- Ft, azaz ________________ forint vételárért. A Felek megállapítják, hogy az adásvétel tárgyát képező részvénycsomag a továbbiakban a _____Zrt. neve______ saját részvényeit fogja képezni.

3.       A részvények ellenértékét a Vevő úgy fizeti meg, hogy

20__. ___________-ig                              _________,- Ft-ot, azaz _________ forintot;

20__. ___________-ig                              további _________,- Ft-ot, azaz ________ forintot;

20__. ___________-ig                              további _________,- Ft-ot, azaz ________ forintot;

20__. ___________-ig                              további _________,- Ft-ot, azaz ________ forintot;

20__. ___________-ig                              további _________,- Ft-ot, azaz ________ forintot;

20__. ___________-ig                              további _________,- Ft-ot, azaz ________ forintot;

fizet ki az Eladó részére. A kifizetett vételár-részletek átvételét az Eladó átvételi elismervény aláírásával ismeri el.

4.       Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező részvények per-, teher-, és igénymentesek.

5.       A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező részvényekre vonatkozóan kizárólag a _____Zrt. neve______ nak van elővásárlási joga (alapító okirat, V.4. pont), így az adásvétel hatálybalépését egyéb jogosult joggyakorlása nem érinti.

6.       Jelen adásvétel a _____Zrt. neve______ mal szemben a részvényekre vonatkozó tulajdonjog Részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. A Vevő gondoskodik arról, hogy az adásvétel dematerializált részvények tulajdonosainak nyilvántartásán is – a szerződés hatálybalépését követően - átvezetésre kerüljön a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-nél.

7.       Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló, valamint az értékpapírokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

8.       A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, 20__. ________________.

 

 

 

____________ részvényes

eladó

 

____________ Zrt. vevő nevében

____________ vezérigazgató

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb