Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

a) társasági szerződését,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ............................................................ Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: .................................................................................... Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ....................................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ....................................................................

1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................

1.4. A társaság telephelye(i): ....................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i): ....................................................................................................

1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...............................................................................................

2. A társaság tagjai

2.1. Név: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név): ....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

2.2. Név: ...............................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név): ....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................

Székhely: .............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................

3.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan

b) határozott, ............................................................................-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje ............................................................................................. Ft, azaz

.......................................................................................................................... forint, amely

a) ............................. Ft azaz ..................................................................................... forint

készpénzből áll, amely a törzstőke ....................................................................... százaléka

Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg ........................................ Ft, a pénzbeli hozzájárulás ...................................... százaléka

b) .......................................................................................................................... Ft, azaz

.............................................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a törzstőke............................................ százaléka

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás ................ százaléka.

5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót

a) nem vettek igénybe.

b) igénybe vettek.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................

Törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft.

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz ..................................................................................................................... Ft.

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft

6.2. Név (Cégnév): ..................................................................................................................

Törzsbetét összege: ...............................................................................................................

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz ...................................................................................................................... Ft.

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft

7. A törzsbetétek teljesítési határideje

7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.

7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást.................................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Pótbefizetés

8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ......................................................................... Ft.

8.3. A pótbefizetés teljesítésének módja:

a) pénzbeli hozzájárulás.

b) nem pénzbeli hozzájárulás.

8.4. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

8.5. A pótbefizetés legfeljebb

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen

b) üzleti évenként ............................... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8.6. Pótbefizetés

a) azonnali teljesítési kötelezettség

b) legfeljebb.................... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).

8.7. A pótbefizetés visszafizetése

a) a teljesítés módja szerint

b) készpénzben

történik.

9. Üzletrész

9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

9.2. Az üzletrész

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész ...............................................%

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

Lakóhely: .............................................................................................................................

2. üzletrész ............................................%

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

Lakóhely: ..............................................................................................................................

3. üzletrész ............................................%

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

Lakóhely: ...............................................................................................................................

Név (Cégnév): ...................................................................................................................

Lakóhely: ...............................................................................................................................

Közös képviselő: ..................................................................................................................

Lakóhely: ...............................................................................................................................

10. Az üzletrészek átruházása, felosztása

10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.

10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre

a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.

b) elővásárlási jog nem illeti meg.

10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához

a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen

a) az üzletrész átruházható.

b) az üzletrész nem ruházható át.

10.5. A társaság a saját üzletrészét

a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.

b) a vásárlástól számított................................................................. éven/hónapon belül köteles elidegeníteni.

c) nem köteles elidegeníteni.

10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

11. A nyereség felosztása

11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.

11.2. Az eredmény a tagok között

a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg:

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

Arány: ...........................................%

Név (Cégnév): ...................................................................................................................

Arány: ...........................................%

12. A társaság taggyűlése

12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben

a) taggyűlés tartásával

b) írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): .......................................................................................................................

szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%

Név (Cégnév): ...................................................................................................................

szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%

12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben

a) nem zárják ki.

b) kizárják.

12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

13. Az ügyvezető

13.1. A társaság ügyvezetője:

Név: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................

A megbízatás lejárta: .........................................................................................................

13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

14. Cégvezető

14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ..................................................................................................

15. Cégjegyzés

15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ......................................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................

15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ..................................................................................................................................

és

Név: ...................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: ...............................................................................................................................

és

Név: ...................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

16. Felügyelőbizottság

16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

16.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................

A megbízatás lejárta: ........................................................................................................

16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................

A megbízatás lejárta: .........................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................

A megbízatás lejárta: .........................................................................................................

17. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ..................................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................

Cégnév: ..............................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ..................................................................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................

Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: .............................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................

A megbízatás lejárta: ............................................................................................................

18. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................

Tagok aláírása:

................................................................................................................................................

Név:

................................................................................................................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

................................................................................................................................................


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb