Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Kérem a túloldali fizetési meghagyás kibocsátását.

 

1. A kötelezett a követelt 1.434.248,- Ft, azaz Egymillió-négyszázharmincnégyezer-kétszáznegyvennyolc forint összeggel, azért tartozik, mert a mellékelt 09-02/00010 számlából eredő 207.336,- Ft tartozásából 129.182,- Ft-ot fizetett meg, így tartozik 78.154,- Ft-tal, továbbá nem fizette meg 09-03/00012, 09-04/00076, 09-05/00086, 09-05/00232, 09-06/00073, 09-07/00069, 09-08/00158, 09-09/00094 és 09-09/00064-es számlákból eredő tartozását többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó megfizetni.

A tartozás tényét és annak összegszerűségét nem vitatja.

A követelés tárgyát képezi továbbá az eljárási illeték és az ügyvédi munkadíj.

2. A követelés alapjául fent előadott tények bizonyítására a kérelemhez eredetiben (másolatban) mellékelem az ügyre vonatkozóan:

-Ügyvédi meghatalmazás

- 09-02/00010, 09-03/00012, 09-04/00076, 09-05/00086, 09-05/00232, 09-06/00073, 09-07/00069, 09-08/00158, 09-09/00094 és 09-09/00064 sz. számlák

 -Fizetési felszólítás

 -Feladóvevény

 -__________,- Ft illeték bélyegben leróva

- Jogosult cégkivonata

- Több főkövetelés esetén szükséges pótlap – 4 db

3. Kérem tanúként kihallgatni a következő személyeket (ezen az űrlapon csak nevet/neveket lehet feltüntetni, az egyéb adatokat csak az esetlegesen perré alakult eljárásban, a Pp. 167. §-ának (3) bekezdése szerint kell bejelenteni): …………………………………………….  

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. A felek között közvetítői eljárás volt-e folyamatban?

                               igen          /            nem

Kelt:

Budapest, __________ -én

Előttünk mint tanúk előtt (ha a jogosult jogi képviselő nélkül jár el):

név:......................................................................................................

lakcím:..................................................................................................

név:......................................................................................................

lakcím:..................................................................................................


 

__________ Városi Bíróságnak

(__________; postacím: __________)

 

 

 

 

 

A dr. __________ ügyvéd (1068 Budapest, __________ ) által képviselt

 

Név: __________ Kft.

Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: 1125 Budapest

Utca/út/tér, szám: __________

jogosult

 

fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme

 

Név: __________

Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: __________

Utca/út/tér, szám: __________

kötelezett ellen.

Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő:

 

- természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett születési helye, ideje:…………………

a kötelezett anyja neve:……………………………

a kötelezett adóazonosító jele:…………………….

 

- nem természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett nyilvántartási száma:………………….

a kötelezett adószáma:……………………………..

 

 


Fontos!

Saját érdekében gondosan olvassa el

az alábbi figyelmeztetést!

A.............................................................. Bíróság

....................... /20................... /................ szám

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

 

Fizetési meghagyás

 

A bíróság a jogosult kérelmére az 1952. évi III. tv. 317. §-a alapján meghagyja                                                      

__________ (__________)                                                                                               kötelezettnek, hogy a

dr. __________ ügyvéd (1068 Budapest, __________)                                                              által képviselt

__________ Kft. (székhely: 1125 Budapest, __________)                                                            jogosultnak

a meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap (váltón alapuló követelés esetén 3 nap) alatt fizesse meg a következő összegeket (ingóság esetén adja ki az ingóságot):

1.   Főkövetelés:      Kifizetetlen számlatartozás              címen          1.434.248,-                            Ft-ot,

és ebből ………... Ft után ……………….………………..-tól ……………………..……..-ig…...%,

………………………-tól a kifizetés napjáig járó ………... % kamatot;

...………..Ft/euró/… után ……………………………………..-tól ……………………………..-ig…...%,

………………..…………..-tól a kifizetés napjáig járó…….% kamatot.

2.   Eljárási illeték címén 43.100,- Ft-ot.

3.   Váltón alapuló követelés címén a...................................... Ft/euró/…  után járó................. ezrelék váltódíjat.

4.   Államnak járó illeték címén……………………………………………..Ft-ot külön felhívásra az állam javára.

5.   Jogosultnak járó költség címén 35.900,- Ft ügyvédi munkadíjat.

 

Figyelmeztetés

A bíróság a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálta. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a bíróságnál ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap – váltón alapuló követelés esetében 3 nap – alatt kell e bíróságnál írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait; az ügyre vonatkozó okirati bizonyítékait (nyugtát, elismervényt, szerződést, levelet stb.) eredetiben vagy másolatban mellékelheti az ellentmondáshoz. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik.

Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik.

Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti.

Záradék

Ez a fizetési meghagyás

20........................................................................... -n

*jogerős és végrehajtható.

*jogerős, de a Pp. 319. § (6) bekezdése alapján a követelés tárgyában nincs helye végrehajtásnak

................................... , 20..................................... -n

    …………………………………………...............

bíró – bírósági titkár

bírósági fogalmazó – bírósági ügyintéző

                                    P.H.

*a megfelelő aláhúzandó

 


............................................... , 20.............................. -n.

 

                           ……….…………………………...

bíró – bírósági titkár, bírósági fogalmazó - bírósági ügyintéző

 

A kiadmány hiteléül:

 

……………………….

tisztviselő – ügykezelő

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához,

illetve a kamat meghatározásához

(csak akkor kell kitölteni, ha a jogosult több főkövetelést támaszt,

illetve ha az űrlapon nem lehet a kamatot a kívánt módon feltüntetni)

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 78.154,- Ft-ot,

és ebből  78.154,- Ft után 2009. február 05-től 2009. június 30-ig 20 %,

2009. július 01-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 338.904,- Ft-ot,

és ebből  338.904,- Ft után 2009. március 04-től 2009. június 30-ig 20 %,

2009. július 01-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 342.133,- Ft-ot,

és ebből  342.133,- Ft után 2009. április 01-től 2009. június 30-ig 20 %,

2009. július 01-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához,

illetve a kamat meghatározásához

(csak akkor kell kitölteni, ha a jogosult több főkövetelést támaszt,

illetve ha az űrlapon nem lehet a kamatot a kívánt módon feltüntetni)

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 214.196,- Ft-ot,

és ebből  214.196,- Ft után 2009. május 06-tól 2009. június 30-ig 20 %,

2009. július 01-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 109.007,- Ft-ot,

és ebből  109.007,- Ft után 2009. május 26-tól 2009. június 30-ig 20 %,

2009. július 01-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 106.169,- Ft-ot

és ebből  106.169,- Ft után 2009. június 23-tól 2009. június 30-ig 20 %,

2009. július 01-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához,

illetve a kamat meghatározásához

(csak akkor kell kitölteni, ha a jogosult több főkövetelést támaszt,

illetve ha az űrlapon nem lehet a kamatot a kívánt módon feltüntetni)

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 57.164,- Ft-ot,

és ebből  57.164,- Ft után 2009. július 24-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 51.936,- Ft-ot,

és ebből  51.936,- Ft után 2009. augusztus 21-től ………………………..-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 61.585,- Ft-ot

és ebből  61.585.,- Ft után 2009. szeptember 23-tól 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához,

illetve a kamat meghatározásához

(csak akkor kell kitölteni, ha a jogosult több főkövetelést támaszt,

illetve ha az űrlapon nem lehet a kamatot a kívánt módon feltüntetni)

 

Főkövetelés kifizetetlen számlatartozás címen 75.000,- Ft-ot,

és ebből  75.000,- Ft után 2009. szeptember 17-től 2009. december 31-ig 19 %,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

2010. január 01-től a kifizetés napjáig járó 12,5 % kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés……………………….……címen……………......Ft-ot/eurót/más pénznem:……....,

vagy ingóság/pénzösszeg:…….........................................................................................................

és ebből  ...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

………………..…………..-tól a kifizetés napjáig járó…….% kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkövetelés……………………….……címen……………......Ft-ot/eurót/más pénznem:……....,

vagy ingóság/pénzösszeg:…….........................................................................................................

és ebből  ...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

...………..Ft/euró/… után ………………………..-tól ………………………..-ig…...%,

………………..…………..-tól a kifizetés napjáig járó…….% kamatot;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb