Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Tisztelt __________________ Bíróság!

 

 

Alulírott __________________ és __________________  (mindketten __________________. szám alatti lakosok) felperesek __________________  és __________________ (mindketten __________________. szám alatti lakosok) alperesek ellen a mellékelten csatolt és igazolt jogi képviselőnk (F/1.) útján az alábbi

 

 

p o n t o s í t o t t    k e r e s e t e t

 

 

terjesztjük elő:

Kérjük a T. Bíróságot, hogy a Budapest __________________. kerület belterület __________________  hrsz. alatti,  természetben a __________________. szám alatti ingatlan 1/1, alulírott felpereseknek egymás közti ½-½ tulajdoni illetőségének általunk történő elbirtoklásának tényét ítéletével megállapítani szíveskedjen!

 

Kérjük a T. Bíróságot, hogy az elbirtoklás tényének megállapítása esetén felperesek egymás közti ½-½ tulajdoni hányadának bejegyzésével kapcsolatban az ingatlanügyi hatóságot megkeresni szíveskedjen!

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze alpereseket a per összes költségének megfizetésére!

 

Keresetünk jogalapja a Ptk. 116. § (1), illetve a 121. § (1) bekezdése.

 

Keresetünk indokolásául az alábbiakat adjuk elő:

 

A perbeli ingatlan (__________________ hrsz. alatti,  természetben a __________________.) tulajdonjogát alperesekkel ____________________.-án kötött Ingatlan adásvételi szerződés útján szereztük meg. Az ingatlan adásvételi szerződést dr. __________________  ügyvéd készítette.

 

Az ingatlanra vonatkozó ½-½ arányú tulajdonjogunk az alábbiak miatt nem került bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba:

 

A bejegyzés alapjául szolgáló okirat (adásvételi szerződés, F/2.) az eljáró ügyvéd által is elismerten nem került benyújtásra a földhivatalhoz 20___. __________________. előtt. Az adásvételi szerződést 20__. __________________.-én iktatta a Budapesti ____. számú Körzeti Földhivatal  (a  továbbiakban: Földhivatal), azonban az okirat mellé kérelmet nem mellékeltünk – ekkor még jogi képviselő nélkül jártunk el. A kérelem hiánya miatt a földhivatal a tulajdonjog bejegyzési kérelmünket elutasította.

 

Ezt követően 20____-ban különleges eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtottunk be a Földhivatalhoz, melyben a Földhivatal tulajdonjog bejegyzési kérelmünket __________________. számú határozatával elutasította. (F/3.) azért, mert az adásvételi szerződés nem tartalmazta az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést, továbbá a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását.

 

A határozat ellen korábbi jogi képviselőnk útján fellebbezést nyújtottunk be a Fővárosi Földhivatalhoz, azonban a különleges eljárás lefolytatását a másodfokú hatóság sem engedélyezte. A Fővárosi Földhivatal __________________. számú határozatának (F/4.) indokolása szerint azért nem, mert a tulajdonjogunk bejegyzése iránt 20__. __________________. előtt nem nyújtottunk be kérelmet a földhivatalhoz, így a különleges eljárás lefolytatása nem volt engedélyezhető.

 

Fentieket követően további jogi lehetőségek nem álltak rendelkezésünkre ahhoz, hogy tulajdonjogunkat a Földhivatal bejegyezze, ezért voltunk kénytelenek tulajdonjogunk bejegyzése iránt jelen peres eljárást megindítani.

 

Előadjuk továbbá, hogy az adásvételi szerződés eladóival, azaz jelen per alpereseivel írásban (F/5.) jogi képviselőnk, dr. __________________ ügyvéd útján még 20___. __________________.-i keltezésű ajánlott tértivevényes küldeménnyel megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot abból a célból, hogy – a Földhivatal tájékoztatása alapján - az adásvételi szerződést megerősítve el tudjuk kerülni a peres eljárást. Alperesek azonban levelünkre nem válaszoltak, jogi képviselőnk további telefonos megkeresésére is elzárkóztak a jogügylet végleges rendezésétől.

 

 

 

 

A Ptk. 121. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat adjuk elő:

 

1. A szakadatlan birtoklásról: a szakadatlan birtoklás a joggyakorlat szerint az elbirtoklási idő alatti megszakítás nélküli birtoklást jelent, amelynek a dolog tulajdonosa és az elbirtokló viszonyában kell fennállnia. Az elbirtoklás folyamatosságát nem bármilyen, csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 124. §-ában meghatározott cselekmények, tények szakítják meg, erről azonban nincs tudomásunk és az alperesek részéről sem érkezett semmilyen megkeresés.

 

A szakadatlan birtoklással kapcsolatban előadjuk azt is – bár ez nem előfeltétel –, hogy elbirtoklóként saját személyünkben birtokoltunk. Az ingatlant másnak a birtokába nem adtuk, így a tulajdonszerzésünkhöz szükséges birtoklás folyamatosnak tekintendő.

 

2. A sajátkénti birtoklásról: nem vonható kétségbe, hogy a birtoklásunkat véglegesnek tekintettük, hiszen közös vagyonunkat az ingatlan felújítására, karbantartására, állagjavítására fordítottuk, minden rezsiköltségét magunk viseltük.

 

3. A tizenöt éves elbirtoklási idő különösebb magyarázatot nem igényel, az elbirtoklás kezdő időpontja (adásvételi szerződés 3. pont) a mellékelt határozatok és a szerződés szerint megnyugtatóan megállapítható. Álláspontunk szerint a tulajdonszerzésünk az elbirtoklást megalapozó birtoklás megkezdésétől számított tizenötödik év elteltével a törvény erejénél fogva bekövetkezett.

 

Kérem továbbá a T. Bíróságot, hogy 1997. évi CXLI. tv. 64. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – ingatlan tulajdonjogát érintő per – keresse meg az ingatlanügyi hatóságot a per megindításának feljegyzése iránt, melynek feljegyzését tartsa fenn keresetünk jogerős elbírálásáig!

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze alpereseket a per összes költségének megfizetésére!

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy a 2/1968. IM rendelet alapján a mellékelt Nyomtatvány útján részünkre elsősorban költségmentességet, ennek hiányában illetékfeljegyzési jogot engedélyezni szíveskedjék!

 

A T. Bíróság hatásköre a Pp. 22. § (1) bekezdésén, illetékessége a 35. § (1) bekezdésén alapul.

 

A pertárgy értéke __________________,- Ft, azaz __________________ forint.

 

A Pp. 121. § (1) bekezdésének f.) pontjára hivatkozással bejelentem, hogy a felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy a per első, illetve a további tárgyalásait esetleges távollétemben is megtartani szíveskedjék!

 

 

Budapest, 20____. __________________.

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

__________________

__________________

Felperesek

Képviseli:

Dr. __________________

ügyvéd


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb