Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Alapító okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

a) alapító okiratát,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ....................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: ................................................................................ Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ................................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ..................................................................

1.3. A társaság székhelye: .....................................................................................................

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................

1.4. A társaság telephelye(i): ................................................................................................

1.5. A társaság fíóktelepe(i): .................................................................................................

1.6. A cég e-mail elérhetősége: .............................................................................................

2. A társaság alapítója

Név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................

Lakcím: .........................................................................................................................

Cégnév (név): ...............................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):...........................................................................

Székhely: .......................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................

3.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan

b) határozott, ....................................................................................-ig

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje ..................................................................................................... Ft,

azaz ................................................................................................................. forint, amely

a) .............................. Ft, azaz ............................................................ készpénzből áll,

amely a törzstőke .............................. százaléka

b) ........... Ft, azaz ........................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a törzstőke .............................. százaléka

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig

a) a pénzbeli hozzájárulás .......... %-át

b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot

be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.

5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): .................................................................................................................

A törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz ...............................................................................................................Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése:..................................................................................................................... értéke: ............ Ft

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: .................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....................................................................................

A megbízatás lejárta: ..................................................................................................

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................

Lakcím: ......................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ............................................................................................

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ..............................................................................................................................

Név: ..........................................................................................................................

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ................................................................................................................................

és

Név: .................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: .............................................................................................................................

és

Név: ................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: ........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................

Lakcím: ...................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................

A megbízatás lejárta: ................................................................................................

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................

A megbízatás lejárta:................................................................................................

Név: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................

Lakcím: .....................................................................................................................

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................

A megbízatás lejárta: ...............................................................................................

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................

Lakcím: ....................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ......................................................................................

Cégnév: ..................................................................................................................

Cégjegyzékszám: .......................................................................................................

Székhely: ...................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: .............

Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ....................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................

Lakcím: ....................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................

A megbízatás lejárta: .................................................................................................

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:.........................................................................

Az alapító aláírása:

......................................................................................................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

......................................................................................................................................

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb