Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Alapító okirat

 

Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság

 

a) alapító okiratát,

 

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

 

1.1. A társaság cégneve: .............................................. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A társaság rövidített cégneve: ................................................................................ Zrt.

 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: .................................................................................

 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ..................................................................

 

1.3. A társaság székhelye: ........................................................................................................

 

A társaság székhelye

 

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: .............................................................

 

1.4. A társaság telephelye(i): ...............................................................................................

 

1.5. A társaság fióktelepe(i): ................................................................................................

 

1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...........................................................................................

 

2. A társaság alapítója (részvényese)

 

Név: ............................................................................................................................

 

Anyja neve: ......................................................................................................................

 

Lakcím: ............................................................................................................................

 

Cégnév (név): ...............................................................................................................

 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...........................................................................

 

Székhely: ..........................................................................................................................

 

Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................

 

Anyja neve: .......................................................................................................................

 

Lakcím: .............................................................................................................................

 

3. A társaság tevékenységi köre(i)

 

3.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................

 

3.3. A társaság ügyvezetése

 

a) jogosult

 

b) nem jogosult

 

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

 

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

 

4.1. A társaság időtartama:

 

a) határozatlan

 

b) határozott, ..............-ig.

 

4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

 

5. A társaság alaptőkéje

 

5.1. A társaság alaptőkéje .................................................................................................. Ft,

 

azaz ............................................................................................................. forint, amely

 

a) ...................................... Ft, azaz ........................................................ készpénzből áll,

 

amely az alaptőke ......................................................................................... százaléka

 

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ................... Ft, amely .......... százaléka

 

az átvenni vállalt részvények

 

(i) névértékének.

 

(ii) kibocsátási értékének.

 

b) ...................... Ft, azaz ................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

 

amely a ............................................................. százaléka az átvenni vállalt részvények

 

(i) névértékének.

 

(ii) kibocsátási értékének.

 

A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

 

5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

 

a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

 

Név: ............................................................................................................................

 

Lakcím: ...........................................................................................................................

 

Cégnév: .......................................................................................................................

 

Cégjegyzékszám: .............................................................................................................

 

Székhely: .........................................................................................................................

 

könyvvizsgáló végezte.

 

b) készítésére nem kerül sor.

 

5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás

 

5.31. tárgya: ........................................................... értéke: ............................................ Ft,

 

a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma .....................................

 

névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

 

5.4. A társaság alaptőkéje ........ darab .......................................... Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

 

5.5. A részvények előállításának módja:

 

a) nyomdai úton történik.

 

b) dematerializált módon történik.

 

5.6. A részvények kibocsátási értéke

 

a) megegyezik a részvények névértékével.

 

b) .............................. Ft.

 

5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ..........................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

 

6. A nyereség felosztása

 

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

 

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.

 

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

 

8.1. A társaságnál

 

a) igazgatóság működik.

 

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

 

8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:

 

Név: ...............................................................................................................................

 

Anyja neve: .....................................................................................................................

 

Lakcím: ...........................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................

 

A megbízatás lejárta:....................................................................................................

 

8.3. Az igazgatóság tagjai:

 

Név: ...............................................................................................................................

 

Anyja neve: .....................................................................................................................

 

Lakcím:............................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................

 

A megbízatás lejárta: ....................................................................................................

 

Név:.............................................................................................................................

 

Anyja neve: ......................................................................................................................

 

Lakcím: ...........................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................

 

A megbízatás lejárta: ....................................................................................................

 

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére

 

a) köteles.

 

b) nem köteles.

 

8.5. A vezérigazgató:

 

Név: ................................................................................................................................

 

Anyja neve: ......................................................................................................................

 

Lakcím: ............................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................

 

A megbízatás lejárta: ....................................................................................................

 

8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

 

a) köteles.

 

b) nem köteles.

 

9. Cégvezető

 

9.1. A társaságnál cégvezető választására

 

a) sor kerülhet.

 

b) nem kerülhet sor.

 

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

 

Név: ............................................................................................................................

 

Anyja neve: .....................................................................................................................

 

Lakcím: ...........................................................................................................................

 

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................

 

10. Cégjegyzés

 

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

 

Név: ...............................................................................................................................

 

Név: ..........................................................................................................................

 

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

 

a) Név: ..........................................................................................................................

 

és

 

Név: ..........................................................................................................................

 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 

b) Név: ......................................................................................................................

 

és

 

Név: .........................................................................................................................

 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 

11. Felügyelőbizottság

 

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

 

a) sor kerül.

 

b) nem kerül sor.

 

11.2. A felügyelőbizottság elnöke:

 

Név: ..............................................................................................................................

 

Anyja neve: ....................................................................................................................

 

Lakcím: ..........................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................

 

A megbízatás lejárta: ..................................................................................................

 

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: ..............................................................................................................................

 

Anyja neve: ....................................................................................................................

 

Lakcím: .........................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................

 

A megbízatás lejárta: .................................................................................................

 

Név: .........................................................................................................................

 

Anyja neve: ...................................................................................................................

 

Lakcím: .........................................................................................................................

 

A megbízatás

 

a) határozott időre,

 

b) határozatlan időre

 

szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................

 

A megbízatás lejárta: ..................................................................................................

 

12. Könyvvizsgáló

 

A társaság könyvvizsgálója:

 

Név: ..........................................................................................................................

 

Anyja neve: ....................................................................................................................

 

Lakcím: ..........................................................................................................................

 

Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................

 

Cégnév: .....................................................................................................................

 

Cégjegyzékszám: ............................................................................................................

 

Székhely: ........................................................................................................................

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

 

Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................

 

Anyja neve: .....................................................................................................................

 

Lakcím: ...........................................................................................................................

 

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................

 

Anyja neve: .....................................................................................................................

 

Lakcím: ...........................................................................................................................

 

A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................

 

A megbízatás lejárta: ........................................................................................................

 

13. A társaság megszűnése

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényest) illeti meg.

 

14. Egyéb rendelkezések

 

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

 

a) a Cégközlönyben

 

b) a társaság honlapján

 

tesz eleget.

 

14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kelt: .............................................................................

 

Az alapító aláírása:

 

....................................................................................................................................

 

Név:

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

 

....................................................................................................................................

 

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb