Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


JEGYZŐKÖNYV

amely készült a ___________- ___________ Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) megalakítása céljából – a ___________ Bíróság hiánypótló végzésének megfelelően - ismételten összehívott alakuló közgyűlésen 20__. ___________. napján, az Egyesület tervezett székhelyén, a ___________________. alatt.

A közgyűlésen megjelentek: külön jelenléti ív szerint

A közgyűlési határozatok nagybetűkkel és félkövéren vannak szedve.

NAPIRENDI PONTOK:

1.                  AZ EGYESÜLET MEGALAPÍTÁSÁNAK KIMONDÁSA

2.                  AZ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY ELFOGADÁSA

3.                  A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA

4.                  EGYÉB, AZ ALAPÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK MEGVITATÁSA ÉS DÖNTÉSHOZATAL

 

Az Egyesület alapítás szándékával összegyűlt tagok az előterjesztések nyomán az alábbi határozatokat hozták:

 

1/20__. (20__. _________.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

szavazási mód: nyílt, szavazási eredmény: egyhangú

AZ ALAPÍTÓK KIMONDJÁK A _____________ - _____________ GAZDASÁGI, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁT.

 

2/20__. (20__. _________.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

szavazási mód: nyílt, szavazási eredmény: egyhangú

AZ ALAPÍTÓ TAGOK AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁT ELFOGADJÁK.

 

3/20__. (20__. _________.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

szavazási mód: titkos, szavazási eredmény: egyhangú

A KÖZGYŰLÉS AZ ELNÖKSÉG SORAIBA EGYHANGÚ, TITKOS SZAVAZÁS KERETÉBEN, 5 ÉVRE MEGVÁLASZTJA AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKET:

____________________________________________________________________________________.

 

4/20__. (20__. _________.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

szavazási mód: titkos, szavazási eredmény: egyhangú

A KÖZGYŰLÉS 5 ÉVRE MEGVÁLASZTJA AZ EGYESÜLET ELNÖKÉT ÉS FŐTITKÁRÁT

_______________________ - FŐTITKÁR

_______________________ - ELNÖK


5/20__. (20__. _________.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

szavazási mód: nyílt, szavazási eredmény: egyhangú

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI ÉS A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK A MEGBÍZATÁSUKAT ELFOGADJÁK, AMELY NYILATKOZATUKAT KÜLÖN OKIRATON IS KIBOCSÁTJÁK.

 

6/20__. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

szavazási mód: nyílt, szavazási eredmény: egyhangú

A KÖZGYŰLÉS FELHATALMAZZA AZ ELNÖKÖT, MINT AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐJÉT, HOGY AZ EGYESÜLET NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉVEL KAPCSOLATOSAN A BÍRÓSÁG ÉS A HATÓSÁGOK ELŐTT ELJÁRJON, ENNEK SORÁN – KÜLÖN ÍVEN SZERKESZTETT OKIRATBAN – MEGHATALMAZÁST ADJON A DR._____________ ÜGYVÉDI IRODÁNAK.

 

Alapító tagoknak tudomásuk van arról, hogy az Egyesület elnevezésének az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett társadalmi szervezetek elnevezésétől különböznie kell. Továbbá az Egyesületet a székhely szerint illetékes megyei bírósághoz kell bejelenteni nyilvántartásba-vétel végett. Alapítóknak tudomásuk van arról is, hogy ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetőleg a képviseletre új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni. Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök a közgyűlést lezárta.

K.m.f.

 

 

 

_____________

levezető elnök

 

 

_____________ügyvéd

jegyzőkönyvvezető

 

 

_____________

hitelesítő

 

_____________

hitelesítő

 

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb