Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi közkereseti társaság

a) társasági szerződését,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ........................................................................... Közkereseti Társaság

A társaság rövidített cégneve: ..................................................................................... Kkt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ......................................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ......................................................................

1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..................................................................

1.4. A társaság telephelye(i): ......................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i): ......................................................................................................

1.6. A cég e-mail elérhetősége: .................................................................................................

2. A társaság tagjai

2.1. Név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Cégnév (név): ......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................

Székhely: ...............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

2.2. Név: ..................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Cégnév (név): ......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................

Székhely: ...............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...............................................................................................

3.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan ................................................................................

b) határozott, .............................................................................-ig

5. A tagok felelőssége

5.1. A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

5.2. A társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért

a) a többi tagéval azonos.

b) nem áll fenn.

6. A társaság vagyona

A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ............................................... Ft, azaz .................................................................... forint összegben határozzák meg, amely

a) .............................................................................................................................. Ft, azaz

................................................................................................................ forint készpénzből,

b) ............................................................................................................................ Ft, azaz ...................................................................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból

áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke: ........................................................

............................................................................... értéke: ....................................................

............................................................................... értéke: ....................................................

7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

7.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................

vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

......................... megnevezésű .................................. Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

7.2. Név (Cégnév): ...................................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................

vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

......................... megnevezésű .................................. Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

8.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

8.2. A nyereség és a veszteség a tagok között

a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ..................................................%

veszteség viselésének aránya: .......................................................%

Név (Cégnév): ....................................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ....................................................%

veszteség viselésének aránya: .........................................................%

9. A tagok gyűlése

9.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

9.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

9.3. A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben

a) tagok gyűlése tartásával

b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

9.4. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 9.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

9.5. A döntések meghozatalakor

a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

szavazat száma: ....................................................................................................................

Név (Cégnév): .....................................................................................................................

szavazat száma: .....................................................................................................................

10. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére

a) a 2. pontban megjelölt minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult,

A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................

b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):

Név: .....................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:

Név: .......................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................

c) a 2. pontban megjelölt minden tag határozott ideig jogosult

A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................

A jogviszony vége: ................................................................................................................

d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):,

Név: .....................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: .......................................................

Név: ......................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................

A jogviszony vége: ................................................................................................................

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ...................................................................................................

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ......................................................................................................................................

Név: ....................................................................................................................................

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ...................................................................................................................................

és

Név: .....................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: ................................................................................................................................

és

Név: .....................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Könyvvizsgáló

13.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................

Cégnév: ...............................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ...................................................................................................................

Székhely: ...............................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................

Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ..............................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................

A megbízatás lejárta: .............................................................................................................

14. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.

16.2. Az üzletvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmények.

16.3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

16.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .........................................................................

Tagok aláírása:

................................................................................................................................................

Név:

................................................................................................................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

................................................................................................................................................


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb