Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
A dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda székhelyszolgáltatási tevékenysége
Tovább ...
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

székhelyszolgáltató:

dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda (IRODA)

székhely:

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

képviselő:

dr.Nagy Zoltán és dr.Lados Mellinda Szibilla ügyvéd

képviselet módja:

önálló

bankszámla

UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000035-27720006

 

megrendelő:

_______________ (TÁRSASÁG)

székhely:

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

központi ügyintézés helye:

_______________

képviselő:

_______________ügyvezető

képviselet módja:

önálló

 

I.              A szerződés tárgya és időtartama:

 

1.              A szerződő felek az alulírott helyen és időpontban határozatlan időtartamra székhelyszolgáltatásra irányuló megbízási szerződést kötnek.

2.              A Felek rögzítik, hogy az Iroda jogszerű használatában áll a 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. szám alatti ingatlan, amelyet az ingatlan tulajdonosa a vele kötött megállapodása alapján jogosult bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen harmadik személy használatába adni.

3.              A szerződés keretében az Iroda a Társaság cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatóság felé történ adat-bejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját őrzi.

4.              Megrendelő az alábbiakról tájékoztatja megbízót: Ügyvédi székhely-szolgáltatási szerződés esetén a székhelyszolgáltatás igénybe vevőjének (a Társaságnak) elektronikus úton vagy nyomtatványon be kell jelentenie az adóhatósághoz a szerződés időtartamát, a szolgáltatás kezdőnapját, valamint azon iratok körét is, amelyekre a szolgáltatás kiterjed. Az adóhatóság a székhelyszolgáltatás bejelentése esetén a nyilvántartásba vételről 15 napon belül írásban értesíti a bejelentésben megjelölt ügyvédet, ügyvédi irodát az adózó nevéről, adószámáról, valamint a kötött megbízási szerződés időtartamáról, a székhelyszolgáltatás kezdő időpontjáról, valamint azon iratok köréről, amelyekre a megbízási szerződés kiterjedt.

 

II.           A székhelyszolgáltató kötelezettségei

 

1.              Az Iroda olyan személyi feltételeket köteles biztosítani a szerződés teljes időtartama alatt, amelyek útján a Társaság üzleti és hivatalos iratai rendszeresen átvételre és érkeztetésre kerülnek, ill. a székhellyel összefüggő kötelezettségek (pl. az ügyfelek, hatóságok általi elérhetőség, a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések lehetővé tétele) teljesítésre kerülnek.

2.              Az Iroda olyan tárgyi feltételeket köteles biztosítani a szerződés teljes időtartama alatt, amelyek útján biztosítani tudja a cég üzleti és hivatalos iratainak őrzését, rendelkezésre tartását, és mindezeknek, valamint a cég esetleges ingóságainak a cég más irataitól, az egyéb megbízók irataitól, az ügyvéd saját irataitól és ingóságaitól történő elkülönítését.

3.              Az Iroda köteles a Társaság – jelen szerződés keretében őrzött - iratairól és ingóságairól naprakész nyilvántartást vezetni.

4.              Az Iroda köteles a Társaság részére érkező postai és egyéb küldeményeket átvenni, megőrizni, azokról tájékoztatni a Társaságot, továbbküldeni a Társaság által megadott címre.

5.              Az Iroda a Társaság részére érkező küldeményeket, leveleket, e-maileket az alábbi helyekre köteles továbbítani:

a.      postai úton: _______________

b.      e-mailben: _______________

6.              A kézbesítési címek esetleges megváltozásáról a Társaság a változást követő 3 (három) napon belül írásban (e-mailen) köteles tájékoztatni az irodát, az ennek elmulasztásából fakadó károkért és következményekért az Iroda a felelősségét kizárja.

7.              Az Iroda vállalja, hogy a cég székhelyét cégtáblával jelöli meg.

8.              Iroda biztosítja a Társaság részére érkező levelek és faxüzenetek átvételét és ezekről a Megbízót legkésőbb a beérkezéstől számított (3) napon belül értesíti.

9.              A Megbízott köteles szintén bizonyítható formában a Megbízó felé átadott iratokat dokumentálni.

 

III.        Megrendelő jogai:

 

1.              Megrendelő jelen megállapodás alapján megilleti az a jog, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant a cégadatai között székhelyeként feltüntesse, illetve székhelyeként a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok és egyéb szervek előtt bejelentse és feltüntesse.

 

IV.         A megrendelő kötelezettségei

 

1.              A Társaság köteles a központi ügyintézés helyét megjelölni, amely az alábbi: _______________

2.              A Társaság köteles az I.2. pontban meghatározott iratokat – amennyiben azok nem az Iroda közreműködése nyomán keletkeznek – köteles időszakonként megküldeni az Iroda részére. Az Iroda mentesül azon károk megfizetésének felelőssége alól, melyek annak következtében állnak elő, hogy Társaság a szükséges iratokat, adatokat, dokumentációt nem bocsátja határidőben rendelkezésére.

3.              Az Iroda részére átadott okiratok, bizonylatok tartalmáért és valódiságáért a Társaság a felelős.

4.              A szolgáltatásért a Társaság a jelen szerződés szerinti díjat köteles fizetni.

5.              A szerződés megszűnése esetén a Társaság köteles az Iroda által őrzött iratokat és ingóságokat a szerződés megszűnésétől számított 8 (nyolc) napon belül átvenni.

6.              A szerződés megszűnése esetén a Társaság írásban tájékoztatja az illetékes hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket székhelyének megszűnéséről.

 

V.     A szerződés megszűnése:

 

1.              A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, rendes felmondással, ill. rendkívüli felmondással szüntethetik meg. Rendes felmondással bármelyik fél indokolás nélkül élhet, a felmondási idő három hónap.

2.              Rendkívüli felmondással a felek bármelyike a másik fél szerződésszegése esetén élhet, a szerződésszegésre okot adó kötelezettségek a jelen szerződés II. és IV. fejezeteiben találhatóak. 

3.              Rendkívüli felmondással élhet az Iroda abban az esetben is, ha a Társaság bármilyen okból huzamos ideig (legalább 1 hónapon keresztül) a jelen szerződésben megadott e-mailcímen, illetve telefonszámon nem elérhető, nem válaszol az üzenetekre, illetve nem veszi át postai küldeményeit.

4.              Az Iroda a felmondását a Társaságnak a központi ügyintézési helyére köteles megküldeni azzal, hogy a küldeményt a második kézbesítéstől számított 5. napon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át. A címváltozásból (pl. elköltözés) eredő kézbesíthetetlenségért a Társaság a felelős, ha erről előzetesen az Irodát írásban igazolható módon nem értesítette.

5.              Ha a Társaság az iratait a megbízási szerződés megszűnése után felszólítás ellenére nem veszi át, az Iroda köteles az iratokat – a Társaság költségére - levéltárba helyezni, és erről a céget írásban értesíteni.

 

VI.         A megbízási díjról:

 

1.              A szolgáltatás ellenértéke ____________ Ft+ÁFA/év, azaz ___________ Ft+ÁFA/hó. A díj mértéke a megalakulást követő 24 hónapban nem változik, azt követően évente a KSH által kiadott inflációs rátával növekszik.

2.              A díjfizetés havonta/negyedévente előre egy összegben történik az Iroda által kibocsátott számla alapján.

 

VII.      Társaság részéről a kapcsolattartó:

 

1.              Felek rögzítik, hogy Társaság részéről a kapcsolattartó személy:

Név: _________________

Telefonszám: _________________

E-mail: _________________

2.              Felek rögzítik, hogy Iroda – ellenkező megállapodás, illetve Társaság kérése hiányában – kapcsolattartón kívül más személynek semmiféle felvilágosítást nem ad jelen szerződéssel összefüggő feladatokról.

 

VIII.   Vegyes rendelkezések

 

1.              A szerződés a mai napon lép hatályba.

2.              A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok – így különösen a Ptk., a 49/2007 IM rendelet, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 1/2007. (XI.19.) Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

3.              A jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, képviselőik útján aláírásukkal látják el.

4.              A szerződésből az aláírást követően a felek 1-1 példányt vesznek magukhoz.

 

Budapest, 2010. ______________

 

 

__________________________

dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda

székhelyszolgáltató

 

__________________________

_______________ (Társaság)

megrendelő

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb