Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
Egyesület alapításához szükséges információk igénylőlapja
Tovább ...
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Tisztelt Címzett!

 

Kérem az alábbiakban megjelölt adatok és információk megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk az alapszabály és az egyéb szükséges iratok tervezeteinek elkészítésére.

 

Alapító tagok és adataik:

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

Amennyiben az alapító tag jogi személy, úgy az alábbi adatokra lesz szükség:

cégnév

 

cégjegyzékszám / regisztrációs szám

 

adószám

 

KSH-számjel

 

székhely

 

képviselő neve és tisztsége, fentebb jelölt személyi adatai

 

bankszámlaszám

 

 

Az Egyesület alapadatai:

v      neve: _______________________

v      székhelye: _______________________ pontos címmel és az ingatlan helyrajzi számával (Amennyiben az Irodánk nyújtja a székhely-szolgáltatást, akkor szükség van egy központi ügyintézési helyre, ami lehet valamelyik tag lakása is)

v      az alapítás időpontja: _______________________

v      az alapítás időtartama: határozott / határozatlan

 

Az Egyesület további szabályai: (A http://www.cegjog.info/index.php?adv=&action=7&tema2=3 honlapon egy korábban bejegyzett egyesület alapszabálya található, amely alapul szolgálhat az alábbi kérdések megválaszolása során.)

 

v      az egyesület célja: (néhány mondatos leírás az egyesület által megvalósítani kívánt célról)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v        az egyesület tevékenysége, amelyeket a célok megvalósítása érdekében végez:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v      az egyesület tagsága:                            _______________________

v      a tagok jogai és kötelezettségei:             _______________________

v      a tagsági viszony megszűnése:              _______________________

v      a tagdíj mértéke és fizetési szabályai:     _______________________

 

Az egyesület szervezeti felépítése: (egy lehetséges verzió)

v      közgyűlés

v      Elnökség

v      Elnök

v      Főtitkár

 

Az egyesület gazdálkodási szabályai:

v      Bevételek,

v      Felhasználási szabályok

 

Az alapításhoz elkészítendő okiratok:

v      Alapszabály

v      Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és jelenléti íve

v      Vezető tisztségviselők elfogadó nyilatkozata(i) és aláírás-mintája

v      Nyilvántartásba vétel iránti kérelem

v      Ügyvédi meghatalmazás

v      A székhely biztosítása kapcsán a tulajdonos nyilatkozata

v      Az alapító tagok azonosítási adatlapjai és ügyvédi tényvázlat

 

Az alapító tagok és a képviselők részéről szükséges okiratok másolati példányai:

v      Személyi igazolvány

v      Lakcímkártya

v      Adókártya

v      Cégek és egyéb jogi személyek esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy bírósági nyilatkozat (EREDETIBEN!), valamint a képviselő aláírási címpéldánya

 

Költségek:

-            eljárási illeték: 0,00 Ft

-            tulajdoni lap: 1.000 Ft/db

-            ügyvédi munkadíj: 100.000 Ft+ÁFA

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info

 

Tisztelettel

 

dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében

 

dr. Lados Melinda Szibilla ügyvéd / dr.Nagy Zoltán ügyvéd / dr.Borza Tamás ügyvédjelölt

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb