Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI KÖTELEZETTSÉGEK (2012-2013)
Tovább ...
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel, a gazdasági társaságok kötelező módosítása vált szükségessé, mely módosítási kötelezettség az Ön cégét is érinti.

A jogszabályváltozások folytán kötelező módosítás az alábbi cégadatokat érinti:

-          A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe használatának jogosultságát igazolni kell minden 2012. március 1. előtt alapított cég esetében. A cég a használat jogszerűségéről nyilatkozni köteles. Amennyiben a meglévő székhely (telephely, fióktelep) használata jogszerűségének igazolása akadályba ütközik, úgy a székhely módosítása szükséges, mely esetre a székhely biztosításában irodánk is segítségükre lehet.

-          A Társaság képviseletére jogosult személy(ek) (pl. ügyvezető), valamint a Társaság tagjai adóazonosító jelét vagy adószámát és születési idejét is meg kell adni a cégbíróságnak.

-          Külföldi személy vagy cég esetén, ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni.

-          A Társaság létesítő okiratában valamennyi, a cég által bejelentett tevékenységi kört fel kell tüntetni.

A fentiek szerinti, a cégjegyzékben rögzítésre kerülő új adatokat és okiratokat a cég adataiban bekövetkezett első változáskor, de legkésőbb 2013. február 1-ig kell bejelenteni, illetve benyújtani a Cégbírósághoz.

A bejelentési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén, a cégbíróság minden esetben ki kell, hogy szabja az 50.000 Ft-tól 900.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot, tekintettel arra, hogy a jogszabályszöveg nem ad a bírságolás tekintetében mérlegelési lehetőséget a cégbíráknak.

A fentiek szerinti adatközlés, illetve okiratok becsatolása – amennyiben a Társaság iratainak és adatainak módosítása egyéb okból nem szükséges – illetékmentesen tehető meg. Ez esetben kizárólag a jogi képviselet ellátásából eredő ügyvédi munkadíjjal kell számolniuk, amely ez esetben 20.000 Ft + ÁFA.

Amennyiben a Társaság adatainak és iratainak egyéb okból történő módosítása is szükséges, úgy a cégmódosítás kapcsán az alábbi költségekkel szükséges számolni:

-          tulajdoni lap: 2.000 Ft / db

-          illeték: 15.000 Ft

-          közzétételi díj: 3.000 Ft

-          ügyvédi munkadíj: 35.000 Ft + ÁFA

-          ügyfél-beazonosítási ún. JÜB-díj: 1460 Ft / fő (a kötelező adatbejelentési eljárás esetén is fizetendő)

A bírság elkerülése érdekében javaslom, hogy időben gondoskodjon a kötelező adatbejelentésről és a szükséges okiratok becsatolásáról. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban ügyvédi irodánk segítségére lehet, kérem, hogy bátran keressen az alábbi elérhetőségeinken, illetve a mellékelt adatkérő fájl kitöltésével és részünkre történő visszaküldésével akár azonnal megbízást is adhat irodánk részére a cégmódosítási eljárás lebonyolítására.

dr.Nagy Zoltán ügyvéd

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb