Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
A cégalapításhoz szükséges alapinformációk
Tovább ...
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Tisztelt Olvasó!

 

Kérem az alábbiakban megjelölt adatok és információk megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk az társasági szerződés és az egyéb szükséges iratok tervezeteinek elkészítésére.

 

Alapító tagok és adataik:

 

név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

születési név

(teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

személyi azonosító jel:

 

születési hely és idő:

 

anyja neve:

 

adóazonosító jel:

 

állandó lakcím:

 

állampolgárság:

 

személyi igazolvány szám:

 

lakcímkártya száma

 

 

A megalapítandó Társasághoz kapcsolódó adatok:

-            a Társaság cégformája

§      az alábbi kérdések elsősorban a leggyakrabban választott Kft.-formához kapcsolódnak, amennyiben más cégformát választ, úgy további információkra lehet szükségünk

-            az alapítás tervezett dátuma

-            a cég neve, rövidített neve

§      javasolt több lehetséges cégnevet – szimpátiasorrendben - megadni, majd azok közül ki tudjuk választani a még „szabadokat”

-            a cég székhelye, telephelye, fióktelepei pontos címmel és az ingatlan helyrajzi számával

§      a székhely szükséges, a másik kettő csak lehetőség

-            Amennyiben az Irodánk nyújtja a székhely-szolgáltatást, akkor szükség van egy központi ügyintézési helyre, ami lehet a tag(ok) lakása is…

-            A Társaság működésének időtartama

§      határozott vagy határozatlan

-            a Társaság törzstőkéje, amely a cégforma függvényében változik, Kft. esetében min. 500.000 Ft

§      a tőke megoszlása a tagok között, feltétel, hogy

§      a tőke megoszlása a készpénz és apport között

-            apport esetén annak pontos megnevezése

-            a törzstőke alapító tagok közötti megoszlása

§      Kft. esetében a minimális üzletrész 100.000 Ft nagyságú lehet

-            ügyvezető(k) személye

§      személyi azonosító jel (ez a korábbi személyi számként ismert azonosítót jelenti):

§      több ügyvezető esetén a cégjegyzési jog együttes vagy önálló

§      amennyiben az ügyvezető nem tagja a társaságnak, úgy a fentebb jelölt személyi adatokra is szükség van

§      az ügyvezető(k) megbízásának időtartama határozott vagy határozatlan

-            milyen tevékenységeket akar folytatni a Társaság (Kérem, hogy látogasson el a www.teaorszamok.hu honlapra, én azt ott megjelölt - végezni kívánt -  négyszámjegyű kóddal ellátott tevékenységeket válassza ki! )

§      minimálisan egy, ún. főtevékenységet kérünk megnevezni

§      vagy: a kódszámokat mi meghatározzuk, ha ismerjük a folytatni kívánt tevékenységet

-            Alkalmazhatjuk-e a cégiratoknál a GT. által meghatározott, ún. iratmintát? (Ez egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az eljárást.)

-            A Társaság elektronikus elérhetősége (e-mail cím)

 

Költségek:

-            eljárási illeték:

-            közzétételi költségtérítés:

-            tulajdoni lap:

-            ügyvédi munkadíj:

TEÁOR-2008 Tevékenységi lista - rövidített verzió
TEÁOR-2008 Tevékenységi lista - teljes verzió
TEÁOR-2008 Tevékenységi lista - engedélykoteles tevékenységek
APEH nyilatkozat Kft. alapításánál

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb