Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÚTMUTATÓ A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOKRÓL
Adatlap a felszámolási eljárás megkezdéséhez
Környezetvédelmi nyilatkozat a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján
A Csabaholding Kft. bemutatása, elérhetőségei és tevékenységei
Tovább ...
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÚTMUTATÓ

A

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOKRÓL

a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részére

  

 

Gazdálkodó szervezetük felszámolását a felszámoló bíróság elrendelte, egyúttal intézkedett a felszámolási eljárás megindításának Cégközlönyben történő nyilvános kihirdetéséről is.

A bíróság felszámolóként a CSABAHOLDING Kft-t jelölte ki. Felkérjük Önt, mint az adós cég vezetőjét, hogy a gazdálkodó szervezet felszámolásának lefolytatásában a felszámolóbiztos utasításai szerint szíveskedjenek eljárni.

 

Az 1993. évi LXXXI. és az 1997. évi XXVII. törvényekkel módosított 1991. évi IL. tv. 34. §. (1) – (3)-e alapján a felszámolás kezdetével megszűnnek az alapító szervnek a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogai, így a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeket csak a bíróság által kijelölt felszámoló tehet.

 

A felszámolási jogszabály előírásai a felszámolóra és a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet dolgozóira egyaránt vonatkoznak, azok betartását, valamint az eljárás szabályszerűségét a felszámoló bíróság megvizsgálja.

 

A felszámolás zavartalan lefolytatása érdekében a felszámoló és a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felelős dolgozói között összehangolt együttműködésre van szükség.

 

I.                   A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet, leányvállalat, tröszti vállalat vezetőjének kötelességei (31. §.):

 

1.                  A felszámolás megkezdését megelőző nappal az éves beszámolóra, illetve egyszerűsített mérlegre vonatkozó értékelési előírások figyelembevételével záróleltárt, éves beszámolót és az eredmény felosztása után zárómérleget valamint záró adóbevallást készíteni, és azt a felszámolás kezdő napjától számított 45 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni.

 

2.                  Iratjegyzéket készíteni a nem selejtezhető és titkos minőségű iratokról és azokat, valamint az irattári anyagok és a folyamatban lévő ügyekről az információkat a felszámolónak átadni.

 

3.                  Nyilatkozatot tenni a felszámolás megkezdésétől számított 30 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a 106/1995. (IX. 8.) sz. Korm. rendeletben előírt módon arról, hogy maradt-e fenn olyan környezeti károsodás, amelyből bírságfizetési, vagy egyéb fizetési, kártérítési kötelezettség származhat.

 

4.                  A felszámolónak tájékoztatást adni minden olyan 1 éven belüli jogügyletről, illetve kötelezettségvállalásról, amelynek tárgy az adós vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelő ingyenes kötelezettségvállalás, vagy feltűnően aránytalan ügylet.

 

5.                  Intézkedni arról, hogy a gazdálkodó szervezet szakcsoportja a felszámolás megkezdését megelőző nappal egyszerűsített mérleget, adóbevallást készítsen és azt a felszámolás kezdő napjától számított 45 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadja.

 

6.                  A felszámolás megindításáról az alkalmazottakat (szövetkezeti tagokat), valamint a MT 18.§.-ában meghatározott szakszervezeteket, üzemi tanácsokat haladéktalanul tájékoztatni, és ezt dokumentálni a felszámoló felé.

 

7.                  Tájékoztatni a felszámolás elrendeléséről a tartásdíjra, életjáradékra, kártérítési járadékra jogosultakat.

 

8.                  Bemutatni az írásbeli értesítést, hogy mikor tájékoztatta a bankszámláit vezető valamennyi pénzintézetet, és koncesszió esetén a koncesszióba adót a felszámolási eljárás megindításáról.

 

9.                  Átadni az 1991. évi IL. tv. 53. §. 2. bekezdése szerint a munkavállalók 1988 január 1-je és 1992. február 29-e közötti kereseti – jövedelmi – adatait tartalmazó munkabér- és jövedelemigazolásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság előírásai alapján, vagy igazolni ezen igazolások leadását.

 

A pontos és teljes körű adatszolgáltatás a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelessége, a bíróság előtt ő felel az információk teljes körűségéért és valódiságáért.

 

II.                A felszámoló részére átadandó írásos információk és dokumentumok jegyzéke (legkésőbb a felszámolás közzétételétől számított 30 napon belül):

 

1.      Adatközlő lap (1. sz. melléklet) kitöltése és átadása a felszámolóbiztosnak.

 

2.      A felszámoló bírósághoz benyújtott felszámolási kérelemmel kapcsolatok dokumentumok és a csatolt anyagok 1 példányának az átadása.

 

3.      Alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés és annak módosításai, a cégjegyzés és a kiegészítései és velük együtt a cégbírósági végzések, valamint a céget képviselők hiteles aláírási címpéldányainak átadása.

 

4.      Kollektív Szerződés átadása.

 

5.      A szervezet működési szabályzatának átadása.

 

6.      Munkaügyi szabályzat, munkakönyv-nyilvántartó átadása.

 

7.      Az összes egyéb belső szabályzatok és utasítások átadása. (Beleértve a tűz- és munkavédelmi előírásokat is.)

 

 

 

 

8.      Jegyzőkönyv a használatban lévő bélyegzőkről (és az esetlegesen elveszett bélyegzőkről) lenyomatai feltüntetésével. (A bélyegzők átadásáig felelős őrzésről gondoskodni kell!) A bélyegzők átadásakor a gazdálkodó szervezet vezetőjének teljességi nyilatkozatot kell adnia, miszerint az átadottakon túl más bélyegzőkről nincs tudomása.

 

9.      Jegyzőkönyv a készpénz-sekkekről, elszámolási utalványokról, tételesen felsorolva azokat, valamint a készpénz-csekkek és elszámolási utalványok átadása.

 

10.  A felszámolás megkezdését megelőző nappal – a 2. sz. melléklet figyelembevételével – készített, záróleltárral is alátámasztott tevékenységet lezáró mérleg (a kezdő időponttól számított 45 napon belül) benyújtása.

 

11.  A (legutolsó) tevékenységet záró mérleg nyitó adatait prezentáló mérleg és az azt alátámasztó leltárösszesítő egy-egy példánya.

 

12.  Írásbeli tájékoztató a cég vagyonáról, milyen ingatlanokkal, vagyontárgyakkal rendelkeznek.

(Adásvételi szerződésekkel, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapokkal alátámasztva.)

 

13.  Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet szakcsoportjairól, azokkal kötött szerződésesről, valamint a gazdasági munkaközösség részére adott felelősségvállalásról.

 

14.  Írásbeli tájékoztató az érvényben lévő bérleti- és egyéb szerződésekről (a szerződések csatolásával).

 

15.  Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet érvényben lévő szerződéseiről és megrendeléseiről. (Vállalkozási, beruházási, áruszállítási, bérleti, postai, kommunális, folyóirat, stb.). Röviden be kell mutatni és értékelni kell a szerződések jelenlegi helyzetét, rámutatva azok teljesítésének, illetve meghiúsulásának várható kihatásait.

Nyilatkozat, hogy a szerződésektől való elállás, vagy azok felmondása milyen pénzügyi-gazdasági következményekkel járna (kötbér, kárigény, garanciális kötelezettség, stb.).

 

16.  Kimutatás készítése a munkaügyi helyzetről és a bérügyekről.

 

17.  Jelentés készítése a gazdálkodó szervezet létszámhelyzetéről az alábbi bontásokban:

 

-       fizikai állományúak

-       nem fizikai állományúak

-       munkakörök szerinti megosztásban

-       gyesen, gyeden lévők (meddig)

-       sorkatonai szolgálatot teljesítők

-       tartós kiküldetésben lévők

-       tartós betegek

-       büntetés végrehajtásban lévők

-       nyugdíjazás alatt állók

-       korengedményes nyugdíjazásra jogosultak

-       milyen munkakörökben, hány fő kilépése várható

-       javaslat a felszámolás lebonyolításában résztvevőkre (munkakörönként felsorolva).

 

A már ismertté vált kifogásokat, hiánypótlási igényeket, kárigényeket fel kell tüntetni.

 

18.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodó szervezetnek milyen pénzintézeteknél és milyen hitel- és lízingszerződései vannak.

 

19.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kötvényt bocsátottak-e ki, vagy rendelkeznek-e kötvénnyel, illetve más értékpapírral. Ezeket át kell adni a felszámolónak.

 

20.  Nyilatkozni kell arról, hogy a felszámolás alatt álló szervezet részt vesz-e valamely gazdasági társaságban, ahol tagi részesedése vagy alapító betétje van.

 

21.  Kimutatás a gazdálkodó szervezetnél folyamatban lévő fegyelmi, szabálysértési és rendőrségi ügyekről. (Rövid tényállás ismertetésével.) Az elkészült jegyzőkönyveket, hatósági iratokat mellékelni kell.

 

22.  Kimutatás a gazdálkodó szervezet kintlevőségeiről, követeléseiről és ezek összefüggéseiről. A követelésekkel kapcsolatos intézkedésekről, a kintlevőségek behajtásának realizálásáról tényállás közlése.

 

23.  Szövetkezetek esetében a részjegyek, célrészjegyek, földjáradékok, háztáji földekkel kapcsolatos elszámolások kimutatás, helyzetük ismertetése.

 

24.  Veszteségrendezésre fordítható részjegyalap, illetve jövedelem visszavonás lehetőségének számszerűsítése, tagi kimutatása.

 

25.  A termelő tevékenység folytatásának, illetve megszűntetésének gazdasági, vagy más szempontok szerinti indoklása, alátámasztása.

 

26.  A vagyoni eszközök értékesítésével kapcsolatos elképzelések, javaslatok ismertetése.

 

27.  Több telephely esetén javasolt helyi ismeretekkel és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező, nem kompromittált személyekre, akik a felszámoló helyi megbízottjaként felelősen ellátják a felszámoló által meghatározott feladatokat, irányítják a helyi apparátust és helyben képviselik a felszámolót.

 

28.  Nyilatkoztat arról, hogy környezeti károkat okozó tevékenységet folytattak-e, maradt-e fenn károsodás.

 

29.  Tárolnak-e környezeti kárt okozó anyagokat? A tárolás megfelel-e a környezeti hatósági előírásoknak?

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     CSABAHOLDING KFT.

                                                                                                   kijelölt felszámoló szervezet


                                                                                                               1. sz. melléklet

 

Figyelem: a gazdálkodó szervezet vezetője köteles aláírni!

 

 

ADATLAP

 

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet:

 

Neve:

 

Címe:

 

Levelezési címe:

 

Cégjegyzék száma (1*):

 

Adószáma:

 

KSH száma:

 

TB törzsszáma:

 

Telefonszáma

 

Bankszámlái (2*):

         számlaszám:

         számlavezető bank(ok):

         neve és címe:

 

Termelő, szolgáltató tevékenység

TEAOR száma:

 

Foglalkoztatottak létszáma

a felszámolás kezdő időpontja

előtti napon (3*):

 

Adat szolgáltatáskori létszám:

 

Megbízásban munkát végzők (4*):

 

Vállalkozásban munkát végzők (5*):

 

A tagok száma (6*)

 

Az utolsó (a felszámolás kezdő

időpontja előtti) éves mérleg főösszege:

 

A tevékenységzáró mérleg

főösszege:

 

Gazdálkodó szervezet vezetőjének

                      neve:

                      tartózkodási helye:

 

                      telefonja (ahol elérhető):

 

Jogi képviseletet ellátó neve:

                      címe:

 

                      telefonja:

 

Pénztár záró állománya,

pénztárjelentéssel igazolva:

 

Utolsó bankkivonat(ok) záró

állománya, bankkivonatokkal igazolva:

 

Váltók:

 

Átadandó értékpapírok (kötvények,

részvények) (7*):

 

Aktuális kifizetendők összege: (8*):

 

Folyamatban lévő jogügyletek és

egyéb kötelezettségvállalások

száma (9*):

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                   gazdálkodó szervezet vezetője

 

 

 

 

Kérjük mellékelni:

 

(1*)             a cégkivonatot

(2*)             a bankszámlaszerződés(eke)t és az érvényes aláírásbejelentő kartont

(3*)             az aktív foglalkoztatottak, jogi állományban lévők névsorát, beosztását, személyi alapbérét és egyéb jogcímen járó jövedelmét és juttatásait

(4*)             a megbízottak névsorát, a megbízás tárgyát és díját

(5*)             a vállalkozók nevét, a vállalkozás tárgyát és a díját

(6*)             a tagi névsort

(7*)             részletes kimutatást (név, névérték, szám)

(8*)             részletes kimutatást (jogcím, összeg, esedékesség időpontja)

(9*)             részletes kimutatást (a jogügyletek – aktív és passzív peres eljárások – és kötelezettség – vállalások tárgya, összeg, teendők)


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb