Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


JEGYZŐKÖNYV – I.

az ______________ Kft. taggyűléséről

 

A gyűlés helye:          _________________________

A gyűlés ideje:                       20__. _______________.

 

Jelen vannak:                ______________

                                   ______________

Meghívottként:              dr.__________ ügyvéd            jogi képviselő

 

Napirendi pont:             Döntés a társaság átalakulásáról

 

 

____________ ügyvezető, egyben levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a társaság valamennyi tagja megjelent, így a taggyűlés határozatképes, annak megtartásával szemben senki nem emel kifogást.

 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot, amelyet követően a taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:

1/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.

 

 

 

A levezető elnök indítványozza, hogy a korlátolt felelősségű társaság tekintettel a társaság hosszútávú gazdasági céljaira, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján zártkörűen működő részvénytársasággá alakuljon át.

2/20__. _________. számú határozat

A társaság valamennyi tagja egyetért az átalakulással.

A taggyűlés egyhangú határozattal elhatározza a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulását.

A vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 20__. _________.

A taggyűlés rögzíti, hogy az átalakuló társaság törzstőkéje teljes egészében befizetésre (rendelkezésre bocsátásra) került.

 

 

A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy nyilatkozzanak, részt kívánnak-e venni a létrejövő gazdasági társaságban.

Valamennyi társasági tag akként nyilatkozik, hogy tagja kíván lenni a létrejövő új Zrt.-nek.

Egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozat született.

3/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés tudomásul vette a tagok bejelentését és rögzíti, hogy valamennyi tag részt vesz az átalakulásban, tagja (részvényese) lesz a létrejövő Zrt.-nek, illetve kötelezettséget vállal a részvények átvételére.

 

 

 

 

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján az 1. pontban meghatározott fordulónappal el kell készíteni:

-           az átalakuló társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét,

-           az átalakulással létrejövő új társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét

-           mindkét mérleget független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni

-           az átalakulással létrejövő részvénytársaság alapszabály tervezetét és egyéb okiratait,

A taggyűlés rögzíti, mivel a Zrt.-ben valamennyi társasági tag részt vesz, így nem kell elszámolást készíteni a jogutód társaságban részt venni nem kívánó tagokkal. Továbbá átalakulási terv készítése sem szükséges tekintettel arra, hogy az átalakulás során nem következik be a Gt. 72.§ (2-3) bekezdésében megjelölt eset.

 

4/20__. _________. számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozatával a

-     vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek elkészíttetésével;

-     a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabály-tervezetének és egyéb okiratainak elkészíttetésével;

-     az átalakulás során felmerülő feladatok ellátásával;

___________ ügyvezetőt, valamint a Dr._________Ügyvédi Iroda (székhely: _______________) képviseletében eljáró dr.________ ügyvédet bízza meg.

 

A tagok gyűlése az auditálásra a __________Kft.-t (székhely: _________________; kamarai nyilv.szám: ___________; felelős könyvvizsgáló: ____________ - lakcím: ________________; kamarai nyilv.szám: ______________), mint független könyvvizsgálót kéri fel.

 

 

 

További napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekeszti.

 

K.m.f.

 

 

_______________

 

_________________

 

 

 

Ellenjegyezte és a jegyzőkönyvet vezette __________, 20__. ___________-én:

 

 

 

dr.__________ ügyvéd


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb