Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ Szervezetek Országos Szövetsége

(____________)

 

 

 

 

 

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ______________, 20__. ______________.

 


Tartalomjegyzék

1.       A Szövetség adatai

1.1.            A Szövetség neve

1.2.            A Szövetség rövidített neve

1.3.            A Szövetség székhelye

1.4.            A Szövetség működési területe

1.5.            A Szövetség jogállása

1.6.            Az Alapítók adatai

1.7.            A Szövetség politikai céljai

1.8.            Közhasznúság

2.       A Szövetség célja

3.       A Szövetség feladatai

4.       A Szövetség tagjai

5.       A Szövetség tagjainak jogai

6.       A Szövetség tagjainak kötelezettségei

7.       A tagsági jogviszony keletkezése

8.       A tagsági jogviszony megszűnése

9.       A Szövetség pártoló tagjai

10.   A Szövetség szervezeti felépítése

10.1.          Közgyűlés

10.2.          Elnökség

10.3.          Tagfelvételi és Etikai Bizottság

10.4.          Felügyelő-bizottság

10.5.          Eseti – ad hoc – bizottságok

11.   A Szövetség vezető tisztségviselői

11.1.          Elnök

11.2.          Elnökségi tagok

11.3.          Összeférhetetlenségi szabályok

12.   A Szövetség képviselete

13.   A Szövetség ügyintéző szervezete. Szövetségi titkár

14.   A Szövetség szakmai működése. Szekciók

14.1.          Szociális szekció

14.2.          Egészségügyi szekció

14.3.          Oktatási szekció

14.4.          Sport szekció

15.   A Szövetség gazdálkodása

15.1.          Alapítói vagyon

15.2.          A Szövetség gazdálkodásának bevételei:

15.2.1.  Tagdíjak

15.2.2.  A pártoló tagok tagdíja

15.2.3.  Felajánlások, adományok

15.2.4.  Pályázaton elnyert pénzösszegek

15.2.5.  Állami támogatásokból származó pénzösszegek

15.2.6.  Vállalkozási bevételek

16.   Vegyes rendelkezések

16.1.          Tájékoztatási kötelezettségek

16.2.          Nyilvántartási kötelezettségek

16.3.          Mögöttes jogszabályok


1.      A Szövetség adatai

1.1.  A Szövetség neve:

__________________ Szervezetek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség vagy ___________)

 

1.2.  A Szövetség rövidített neve:

___________

 

1.3.  A Szövetség székhelye:

__________________

 

1.4.  A Szövetség működési területe:

A Magyar Köztársaság teljes területe.

 

1.5.  A Szövetség jogállása:

A Szövetség jogi személy.

 

1.6.  Az Alapítók adatai:

1.         név:                            ___________________________

székhely:                      ___________________________

főlajstrom szám:           ___________________________

nyilvántartási szám:       __________ Bíróság - ____

egyesületi elnök és       

képviselő:                     _____________ (szül.: _____________; an: _____________; lakcím: _____________; szig.szám: _____________)

 

2.         név:                            ___________________________

székhely:                      ___________________________

főlajstrom szám:           ___________________________

nyilvántartási szám:       __________ Bíróság - ____

egyesületi elnök és

képviselő:                     _____________ (szül.: _____________; an: _____________; lakcím: _____________; szig.szám: _____________)

 

1.7.  A Szövetség politikai céljai:

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

1.8.  Közhasznúság

A Szövetség közhasznú szervezetként végzi tevékenységét, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

o       gyermek- és ifjúságvédelem;

o       gyermek- és ifjúsági jólét;

o       egészség megőrzés, betegség megelőzés;

o       gyermek- és ifjúsági sport;

o       nevelés és oktatás, ismeretterjesztés;

o       kulturális tevékenység;

o       mások által is igénybevehető közhasznú szolgáltatások.

 

2.        A Szövetség célja

A Szövetség célja a Magyar Köztársaság területén bejegyzett – alapszabályukban (alapító okiratukban) a gyermek- és ifjúságvédelem céljait megfogalmazó - társadalmi szervezetek szövetségbe tömörítése annak érdekében:

o       hogy szélesebb körben legyen képes a gyermek- és ifjúságvédelem problémáinak feltárására, a megoldási lehetőségek kidolgozására és azok megvalósítására, ezen keresztül a magyar társadalom fiatalabb korosztályainak védelmére és támogatására;

o       hogy tagszervezeteinek érdekeit képviselje a kormánnyal és a hatóságokkal folytatott egyeztetések, tárgyalások során; javaslataival segítse a tagszervezeteket érintő ügyekben a törvény- és egyéb jogszabály-alkotási munkát;

o       hogy az egyes szervezetek a saját céljaik megvalósítása érdekében hatékonyabban legyenek képesek eljárni;

o       hogy a tagszervezetek összehangolt fellépése következtében jelentősebb anyagi-, szellemi és erkölcsi források legyenek elérhetőek mind a Szövetség, mind pedig az egyes tagok számára;

o       hogy az egyes tagok kellő mennyiségű információval bírjanak az Európai Unióhoz történő csatlakozás – céljaikat érintő vagy befolyásoló – feladatairól és következményeiről;

o       hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás küszöbén és azt követően a gyermek- és ifjúságvédelem EU-normái maradéktalanul meg tudjanak valósulni;

o       hogy kapcsolatot teremtsen és tartson fenn az Európai Unió tagállamainak hasonló céllal létrejött társadalmi szervezeteivel és azok szövetségeivel, annak érdekében hogy a közös célok - európai szinten is összehangoltan – kerüljenek megvalósításra;

o       hogy a Szövetség tagsága irányába érdekvédelmi és –képviseleti tevékenységet fejtsen ki;

o       hogy a tagság megfelelő tájékoztatást kapjon az elérhető és igényelhető támogatásokról, a célokhoz kapcsolódó pályázati kiírásokról;

o       hogy – mind anyagi-, mind pedig erkölcsi értelemben - elősegítse a tagság számára a pályázatokon való sikeres részvételt;

o       hogy a tagság érdekében érdekérvényesítő tevékenységet fejtsen ki;

 

3.        A Szövetség feladatai

3.1.  A Szövetség a célok megvalósítása érdekében képviseli a Szövetség tagságának, illetve rajtuk keresztül a magyarországi gyermekek- és az ifjúság érdekeit, fellép a gyermek- és ifjúságvédelem körében felmerülő elvi és gyakorlati kérdések megoldása érdekében az EU-elvekkel összhangban.

3.2.  A Szövetség a célok megvalósítása érdekében elősegíti a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítését az Európai Unió tagországaival, tapasztalatcserék, szakmai tanácskozások szervezésével, a hazai problémák és a rájuk talált megoldások nemzetközi megismertetésével, közreműködik a Szövetség tevékenységi körét érintő magyar és nemzetközi, állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, valamint alapítványokkal történő kapcsolattartásban, a fentiekkel kapcsolatos rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

3.3.  A Szövetség a célok megvalósítása érdekében segítséget nyújt az elérhető támogatásokra meghirdetett pályázatok elkészítésében.

3.4.  A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a Szövetség tagjain kívül mások is részesülhetnek.

 

4. A Szövetség tagjai

A Szövetség tagja lehet bármely, Magyarországon bejegyzett - gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó - szervezet, amelynek célkitűzései között szerepel a fiatalok szociális, mentális vagy fizikai állapotának védelme és/vagy javítása, ill. amely küzd az ifjúság jogainak és érdekeinek érvényesítéséért.

 

5. A Szövetség tagjainak jogai

A Tag jogosult

a.             részt venni a Szövetség közgyűlésén;

b.            választani és megválasztatni a Szövetség szerveibe és bizottságaiba;

c.             részt venni a Szövetség által szervezett rendezvényeken;

d.            részt venni a szövetség munkájában, a szövetség tisztviselői posztjaira jelölteket állítani és megválasztásukról szavazni;

e.             igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait;

f.              részt venni a Szövetség pályázatain;

g.             szakmai támogatásért és erkölcsi védelemért fordulni a Szövetséghez;

h.             javaslatokkal élni a Szövetség bármely szervéhez, amelyekre jogosult 30 napon belül választ kapni;

i.               a szövetség elé kerülő ügyekben véleményt nyilvánítani, és a Szövetség eljárási rendje szerint az egyes kérdésekről szavazni.

 

6. A Szövetség tagjainak kötelezettségei

A Tag köteles

a.             részt venni a Szövetség munkájában, elvégezni a választott szervek által rábízott és/vagy önmaga által elvállalt feladatokat;

b.            támogatni a Szövetséget a feladatai megoldásában;

c.             tiszteletben tartani és végrehajtani az Alapszabály, a Szövetség és szervei egyéb szabályzatait, határozatait, intézkedéseit, fenntartva természetesen az esetleges ellenvélemény hangoztatásának jogát;

d.            tagdíjat fizetni.

 

7. A tagsági jogviszony keletkezése

 

7.1.A Szövetségbe történő felvételt írásban – Belépési nyilatkozat formájában - kell kérni. A kérelemhez csatolni kell:

a.             a leendő tag bejegyzését igazoló dokumentumok másolati példányait;

b.            a társadalmi szervezet szakmai tevékenységének és múltjának rövid ismertetését;

c.             kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Szövetség Alapszabályának elfogadására és betartására vonatkozóan.

7.2.A felvételi kérelmet egyéni elbírálás alapján a Tagfelvételi és Etikai Bizottság vizsgálja és a felvételről határozatot hoz;

7.3.A felvételről szóló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen - eljárási szabálysértés esetén, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - fellebbezéssel az Elnökséghez lehet fordulni.

7.4.A Közgyűlés az évi rendes közgyűlés keretében bírálja el az Elnökség által elutasított tagfelvételi kérelmeket. A Közgyűlés elutasító határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak.

 

8.      A tagsági jogviszony megszűnése

 

8.1. A Tag kilépésével

A kilépési szándékot a Tagfelvételi és Etikai Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni, amely a következő ülésén köteles a tagot a tagság köréből törölni.

 

8.2. A Tag megszűnésével

A Tag jogerős megszűnését követő törlésével a társadalmi szervezetek köréből a szövetségbeli tagsága automatikusan – a törlés napjára visszamenőleges hatállyal – megszűnik.

 

8.3. A Tag törlése

Amennyiben a Tag a tagdíj befizetését az írásbeli felszólítás ellenére ismételten elmulasztja, úgy a Tagfelvételi és Etikai Bizottság a Tag törléséről határozatot hoz. A törlésről szóló határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

8.4.A Tag kizárása

Amennyiben a Tag a Szövetség céljaival ellentétes tevékenységet fejt ki, úgy a Tagfelvételi és Etikai Bizottság jogosult a Tag kizárásáról határozatot hozni. A kizárást tartalmazó határozat ellen a kizárt Tag harminc napon belül írásban az Elnökséghez szóló fellebbezéssel élhet. A Szövetség céljaival ellentétes tevékenységre vonatkozó szabályokat kell akkor is alkalmazni, ha a Tag nyilatkozatai a Szövetség Alapszabályába ütköznek, vagy a Tag a Szövetség jó hírnevét és érdekeit egyéb módon sérti.

 

9. A Szövetség pártoló tagjai

 

9.1.A szövetség pártoló tagja lehet minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amennyiben a Szövetség célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósításához anyagi támogatást nyújt.

9.2.Politikai pártok nem lehetnek pártoló tagok.

9.3.A pártoló tagokat szavazati jog nem illeti meg és tisztségviselővé sem választhatók.

9.4.A pártoló tag tagsági jogviszonya az anyagi támogatás felajánlásával, illetve ennek az Elnökség által való elfogadásával jön létre.

9.5.Amennyiben a pártoló tag jogi személy, a jogokat a jogi személy képviselője vagy az általa meghatalmazott személy gyakorolhatja.

9.6.A fentieken túlmenően a rendes tag jogai és kötelezettségei illetik meg.

 

10. A Szövetség szervezeti felépítése

 

10.1. Közgyűlés

10.2. Elnökség

10.3. Tagfelvételi és Etikai Bizottság

10.4. Felügyelő-bizottság

10.5. Eseti – ad hoc - bizottságok

                                                        

10.1.  Közgyűlés

 

A Szövetség legfelső szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.             a Szövetség céljainak, működési irányelveinek meghatározása;

b.            az Alapszabály megállapítása és módosítása;

c.             az Elnökség tagjainak, az elnöknek, valamint a bizottságok vezetőinek megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

d.            a feloszlás kimondása, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülés esetén határozathozatal a Szövetség vagyonának felhasználásáról;

e.             a bizottságok beszámolójának megvitatása;

f.              a Közgyűléshez benyújtott javaslatok, jelentésekről döntéshozatal;

g.             a Szövetség éves költségvetésének és pénzügyi tervének jóváhagyása;

h.             az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

i.               az éves közhasznúsági jelentés elfogadása;

j.              döntés mindazon kérdésekben, amelyekben az Alapszabály vagy más rendelkezés a tagnak jogorvoslati lehetőséget biztosít;

k.            döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a Közgyűlés maga elé vont.

 

A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség, illetve az Elnökség megbízásából az Elnök gondoskodik. A közgyűlés nyilvános.

 

A Közgyűlést legalább évente egy alkalommal (rendes Közgyűlés), a Közgyűlés tervezett napja előtt legalább 15 nappal, írásos, névre szóló meghívóval és a napirend közlésével kell összehívni. A közgyűlési meghívót meg kell küldeni a pártoló tagoknak is, azzal, hogy jelenlétük a Közgyűlés határozatképességét nem befolyásolja.

 

A Tagok 5 %-ának vagy a Felügyelő-bizottságnak – az ok és a cél megjelölését tartalmazó - írásos előterjesztése alapján az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni. A rendkívüli Közgyűlés összehívására és működésére a rendes Közgyűlés rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással levezető elnököt és hitelesítő tagokat választ.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok – ide nem értve a pártoló tagokat – több, mint 50 %-a jelen van.

 

A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján határoz, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást kell elrendelni minden olyan esetben, ha ezt a jelenlévő tagok legalább10 %-a szükségesnek tartja.

 

Az Alapszabály-módosítás és feloszlás tárgyában hozott határozat érvényességéhez a megjelent tagok legalább kétharmadának (minősített többség) szavazata szükséges.

 

Határozatképtelenség esetén az eredeti meghívóban szereplő napirenddel 30 napon belül megismételt Közgyűlést kell összehívni. Ez a megismételt Közgyűlés - a megjelentek számától függetlenül – határozatképes, abban az esetben, ha e körülményre a meghívóban a tagok figyelmét külön is felhívják.

 

A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlés által nyílt szavazással választott két tag aláírásával hitelesít, s amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét. A határozatokról külön nyilvántartást – ún. Közgyűlési Határozatok Könyve - is kell vezetni.

 

10.2.   Elnökség

 

A Szövetség irányító, ügyintéző és végrehajtó szerve az Elnökség. Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban ellátja a Szövetség irányítását, az ügyek operatív intézését, végrehajtja a közgyűlési határozatokat.

 

Az Elnökség tagjai:

o       az Elnök;

o       az Elnökségi tagok

 

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 5 tagú elnökséget választ 3 évre. Az elnökség tagjai feladatukat díjazás ellenében látják el.

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a.                   a Közgyűlés összehívása, napirendjének megállapítása;

b.            a Szövetség költségvetésének összeállítása, ezen belül a tagdíj mértékének megállapítása;

c.                   a Szövetség működésének biztosítása;

d.            a Szövetség éves munkatervének és eseménynaptárának összeállítása és jóváhagyása;

e.                   Közgyűlés határozatainak végrehajtása és végrehajtatása;

f.        kapcsolattartás és megállapodás-kötés a társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági szervezetekkel, valamint más intézményekkel;

g.             kapcsolattartás a tagsággal;

h.             a Szövetség nemzeti és nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, illetve fenntartása;

i.        a Szövetség számára meghatározott egyetértési és véleményezési jog gyakorlása;

j.        döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik ugyan a kizárólagos hatáskörébe, de az Alapszabály sem utalja más bizottság vagy szerv feladat- és hatáskörébe, illetve az Alapszabály vagy más rendelkezés kifejezetten az Elnökség hatáskörébe utalja.

 

Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, az Elnökséget az elnök - akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag - hívja össze, de össze kell hívni, ha azt legalább 3 elnökségi tag vagy a Felügyelő-bizottság írásban kéri. A napirendet is tartalmazó írásbeli meghívót a tagoknak legalább 5 nappal az ülés előtt kell kézbesíteni. A kézbesítés történhet rövid úton (telefax vagy E-mail) is.

 

Az Elnökség határozatképes, ha legalább 3 elnökségi tag jelen van.

 

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

 

Az Elnökség jogosult arról dönteni, hogy üléseire - tanácskozási joggal vagy megfigyelőként - szakértőket vagy más társadalmi szervezetek képviselőit meghívja. Az ülések nyilvánosak, de az Elnökség az egyes napirendi pontok tárgyalásánál zárt ülést rendelhet el akkor, ha az ülés témája adatvédelmi, vagy személyiségi jogot érint.

 

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a résztvevők véleményét, a hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az egyes határozathozataloknál leadott szavazatok arányát és név szerinti megoszlását.

 

A jegyzőkönyvet az Elnökség tagjainak 15 napon belül meg kell küldeni aláírásra, a jegyzőkönyvet minden jelen lévő elnökségi tagnak alá kell írnia, és az aláírt jegyzőkönyveket meg kell küldeni azoknak az elnökségi tagoknak is, akik nem voltak jelen.

 

A határozatokról külön nyilvántartást is – ún. Elnökségi Határozatok Könyve - kell vezetni.

 

Az Elnökség a munkájáért a Közgyűlésnek felelős. Az Elnökség a tevékenységéről a tagságot a Közgyűlés útján – ideértve a rendes és a rendkívüli Közgyűléseket is - rendszeresen tájékoztatja.

A Közgyűlés 5 tagú Elnökséget választ 3 évre, melynek tagjai:

1.)        ____(1119 Budapest, ___)

2.)        ____(1137 Budapest, ___)

3.)        ____(2030 Érd, ____)

4.)        ____(1147 Budapest, ____)

5.)        ____(1203 Budapest, ____)

A Szövetség elnökévé az elnökségi tagok közül Király Gábort választja.

 

10.3.  Tagfelvételi és Etikai Bizottság (TEB)

 

A Tagfelvételi és Etikai Bizottság min. 3 főből áll, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja – egyszerű szótöbbséggel – 3 évre.

 

A TEB tagjai feladataik ellátása kapcsán költségtérítésre jogosultak.

 

A TEB a működési rendjét (ülések gyakorisága, összehívásuk módja, határozatképesség, határozatképtelenség esetén alkalmazandó eljárás, döntéshozatal módja, egyéb kérdések) maga határozza meg, és az Elnökség hagyja jóvá.

 

10.4.  Felügyelő-bizottság (FB)

 

Az FB a Szövetség jogszerű működésének, valamint észszerű és gazdaságos gazdálkodásának ellenőrzésére választott bizottság, amely mind a Szövetség éves működését, gazdálkodását, mind pedig költségvetését és annak végrehajtását jogosult vizsgálni.

 

A Felügyelő-bizottság min. 3 főből áll, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja – egyszerű szótöbbséggel – 3 évre.

 

Az FB tagjai feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek.

 

A FB a működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni.

 

Az FB évente legalább kétszer köteles vizsgálatot tartani, amely a Szövetség teljes működésére kiterjedhet. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Szövetség könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.)    a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b.)    a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelőszerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

10.5.  Eseti, ad hoc bizottságok

 

A szövetségi tevékenysége során fellépő, konkrét feladatok elvégzésére az Elnökség ad hoc munkabizottságokat hozhat létre. A bizottság tagjait egyszerű szótöbbséggel az Elnökség választja meg. A létrehozó határozatban meg kell határozni a munka célját, a feladat elvégzésének időpontját és ki kell nevezni a bizottság vezetőjét. A munka elvégzése, illetve a kijelölt időpont után a bizottság feloszlik.

 

11.      A Szövetség vezető tisztségviselői

 

11.1. Az Elnök

Az Elnök - vagy akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag - az Elnökség megbízásából az alapszabály előírásai szerint összehívja a Közgyűlést.

 

Elnököl a Közgyűlésen és az elnökségi üléseken. Irányítja az Elnökség és a Szövetségi Titkárság munkáját.

 

Az Elnök önállóan képviseli a Szövetséget közéleti megnyilvánulásokon, harmadik és jogi személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt.

 

Az Elnök rendszeresen – évente legalább egyszer – a munkájáról a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

 

Az Elnök rendszeresen – az elnökségi üléseken – köteles az Elnökségnek beszámolni.

 

A Szövetség elnöke a megválasztásától – 20____. ____-től – számított __ (____) évre:

            név:                  ____

szül. adatok::    _____

anyja neve:       _____

lakcím: _____ 

11.2. Az Elnökség tagjai

 

Az Elnökség tagjai közreműködnek az Elnökség munkájában, a Szövetség irányításában, valamint az Elnököt - akadályoztatása esetén - az általa meghatározott jogkörben helyettesítik.

 

Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

a.             az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;

b.            a közgyűlés határozatainak végrehajtása;

c.             az elnöki megbízás alapján a Szövetség képviselete;

d.            jogosultak és kötelesek a Szövetséget érintő külső és belső körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat és észrevételeket az elnökség elé terjeszteni.

 

11.3. Összeférhetetlenségi szabályok

 

Az Elnök, az Elnökség tagjai és az FB tagjai, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) nem lehetnek más bizottság vagy szervezeti egység tagjai vagy tisztségviselői.

 

Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Khtv. 9. § (2) „A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne vagy bármilyen más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem lehet az FB tagja az, illetve azon személy hozzátartozója, aki az Elnökség tagja, vagy elnöke, valamint az, aki a Szövetséggel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, e jogviszonya megszűnését követően egy évig.

 

Nem lehet az FB tagja az, illetve azon személy hozzátartozója, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által - megkötés nélkül igénybe vehető - nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint a Szövetség által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatást.

 

12. A Szövetség képviselete

 

A Szövetség általános képviseletét az Elnök önállóan jogosult ellátni. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökségi tagokra ruházhatja át.

 

A Szövetség bankszámlája felett az Elnök egy másik elnökségi taggal közösen rendelkezhet.

 

13. A Szövetség ügyintéző szervezete. Szövetségi titkár

 

A Szövetség a tagság érdekében ügyintéző apparátust (titkárságot) tart fenn. A titkárság ellátja az Elnökség és a bizottságok tevékenységéhez fűződő adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat, valamint a Szövetség gazdálkodásával összefüggő feladatokat. A Titkárság az egyes választott szervek döntés-előkészítési folyamataiban vesz részt, gondoskodik a tagszervezetekkel való kapcsolattartásról, azok tájékoztatásáról, előkészíti és lebonyolítja a rendezvényeket.

 

A titkárság vezetője a Szövetségi titkár, aki irányítja az apparátust és szervezi a Szövetség szerveinek munkáját. A Szövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

 

A Szövetségi titkár felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

 

A Szövetségi Titkárság és vezetője feladatainak részletes leírását az Elnökség jogosult jóváhagyni.

 

14. A Szövetség szakmai működése. Szekciók

 

A Szövetség valamennyi tagjának jogában áll előterjesztéseket tenni, mely előterjesztéseket a vonatkozó szakmai szekciók megtárgyalják, szükség esetén szavazásra bocsátják. A kérdések megtárgyalása és a szavazás a szövetség belső levelezési listáin és fórumain történik, a szekció tagjai többségének kívánsága alapján szekcióülés tartható a szekció tagjainak részvételével. Egy tag legfeljebb 2 szekcióba kérheti a regisztrálását.

 

Szekciók:

o                   Szociális szekció;

o                   Egészségügyi szekció;

o                   Oktatási szekció;

o                   Sport szekció

 

15. A Szövetség gazdálkodása

 

A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, azaz a tagok a tagdíj megfizetésén kívül a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

A Szövetség gazdálkodása a társadalmi szervezetekre, a társadalmi szervezetek szövetségeire vonatkozó szabályok és az Alapszabály szerint történik.

 

15.1 Alapítói vagyon

 

A Szövetség alapítói vagyona _____ Ft, azaz ____forint, amelyet az alakuló közgyűlésen jelen lévő meghívott – a ______ (székhely: ______; képviselő: _________) – biztosít a Szövetség számára. Az alapítvány a fenti összeget az alakuló közgyűléstől számított 3 napon belül köteles átutalni a Szövetség letéti számlájára.

 

15.2. A Szövetség bevételei

o                   tagdíjak

o                   a pártoló tagok tagdíjai

o                   felajánlások, adományok

o                   pályázaton elnyert összegek

o       működési célú

o       a szövetséget illető

o       a tagszervezeteknek szétosztandó

o                   az állami támogatásokból származó pénzösszegek

o                   vállalkozási bevételek

 

15.2.1.  Tagdíjak

 

Az alakulás évében:

Az alakulás évében valamennyi tag (alapító és újonnan belépő tagok egyaránt) mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

 

20__. évtől fizetendő tagdíj:

20__. évben a tagdíj, a tag által 20__. évben realizált bevételek - ide értve a vállalkozási tevékenységek árbevételét is – 1,0 %-a, de minimum 2.000 Ft, azaz Kettőezer forint.

A további években a tagdíj mértéke a bázisév (20__. év) tagdíjának 50 %-a, de min. 2.000 Ft, azaz Kettőezer forint.

A tagdíj fizetés esedékessége minden esetben az adott év május 15.

 

Az újonnan belépő tagok a belépés évében mentesülnek a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól.

 

A tagdíj abban az esetben fizetendő, ha a tag az adott év január 1-én a Szövetség tagja.

 

15.2.2.  A Pártoló tagok tagdíja

 

Természetes személyek esetében a tagdíj ___-ban min. _____ Ft.

 

Nem természetes személy esetében a tagdíj ____-ban min. ______ Ft.

 

A pártoló tagdíj megváltoztatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

 

15.2.3.  Felajánlások, adományok

 

A szövetség nem korlátozza a felajánlásokat, tehát mind természetes személyek, mind nem természetes személyek mennyiségi megkötés nélkül - pénzt, terméket és szolgáltatást érintően - felajánlásokat tehetnek és adományozhatnak.

 

15.2.4.  Pályázatokon elnyert pénzösszegek

- működési célú

- a szövetséget illető

- a tagszervezeteknek szétosztandó

 

15.2.5.  Állami támogatásokból származó pénzösszegek

 

15.2.6. Vállalkozási bevételek

A Szövetség közhasznú céljai megvalósításához a szükséges anyagi források megteremtése érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban a vállalkozás nem képezheti tevékenysége meghatározó részét.

 

A szövetség vállalkozási tevékenységet céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem köteles azt visszaforgatni az alapszabályban leírt célok megvalósítására.

 

A vállalkozás eredménye a Szövetség alapcélkitűzéseinek megvalósítására és a szervezet működtetésére fordítható, a tagok között nem osztható fel.

 

A Szövetség, amennyiben befektetési tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot készít, melyet a közgyűlés fogad el.

 

A Szövetség gazdasági tevékenységét a Felügyelő-bizottság folyamatosan ellenőrzi.

 

16. Vegyes rendelkezések

 

A Szövetség szervei és bizottságai a döntéseket az érintett személyekkel a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban kötelesek közölni.

 

A testületi szervek döntéseiről, a szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit évente sorszámozva a Titkárság vezeti, és az irattárban megőrzi.

 

A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba munkaidő alatt, előzetes időegyeztetést követően - a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett - bárki betekinthet.

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, _______ 

Az alapító tagok képviselőnek aláírásai:

 

 

 

_______ egyesületi elnök

a _____Egyesület képviseletében

 

_______ egyesületi elnök

a ______ Egyesület képviseletében

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb