Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi betéti társaság

a) társasági szerződését,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ..................................................................................... Betéti Társaság

A társaság rövidített cégneve: ....................................................................................... Bt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: .....................................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .....................................................................

1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..................................................................

1.4. A társaság telephelye(i): .....................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i): .....................................................................................................

1.6. A cég e-mail elérhetősége: .................................................................................................

2. A társaság beltagja(i)

2.1. Név: ....................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Cégnév (név): .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................

Székhely: ...............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

2.2. Név: ..................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

Cégnév (név): .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)

3.1. Név: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név): .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .............................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

3.2. Név: .................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Cégnév (név): .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .............................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

4. A társaság tevékenységi köre(i)

4.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................

4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...............................................................................................

4.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

5. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan

b) határozott, ..............................................................................-ig

6. A tagok felelőssége

6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az esetleges más beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.

6.2. A társaságba belépő beltag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért

a) a többi beltagéval azonos.

b) nem áll fenn.

6.3. A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.

6.4. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított öt éves jogvesztő határidőn belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely a beltagi minősége megszűnése előtt keletkezett.

7. A társaság vagyona

A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ................................. Ft, azaz ...................................................................................................................................... forint

összegben határozzák meg, amely

a) .................................. Ft, azaz ...................................................... forint készpénzből áll,

b) ................................... Ft, azaz .................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:

..................................................... értéke: ..............................................................................

..................................................... értéke: .............................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

8.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................

vagyoni hozzájárulás összetétele: ..................................................................... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

................................ megnevezésű ........................... Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

8.2. Név (Cégnév): .................................................................................................................

vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................

vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: .....................................................................................

................................ megnevezésű ........................... Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: .....................................................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között

a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg,

b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

Név (Cégnév): ......................................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ...................................%

veszteség viselésének aránya: ........................................%

Név (Cégnév): ...................................................................................................................

nyereség megosztásának aránya: ...................................%

veszteség viselésének aránya: ........................................%

10. A tagok gyűlése

10.1. A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

10.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

10.3. A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben

a) tagok gyűlése tartásával

b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

10.4. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 10.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

10.5. A döntések meghozatalakor

a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név: ......................................................................................................................................

szavazat száma: ....................................................................................................................

Név: .....................................................................................................................................

szavazat száma: .....................................................................................................................

11. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére

a) a 2. pontban megjelölt minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult,

A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................

b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):

Név: ...............................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:

Név: ......................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................

c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult,

A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................

A jogviszony vége: ...............................................................................................................

d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak):

Név: ...............................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:

Név: ......................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................

A jogviszony vége: ................................................................................................................

e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:

Név: ...................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:

Név: ......................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ..................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: ..................................................................................................

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ......................................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ..................................................................................................................................

és

Név: ..................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: ..............................................................................................................................

és

Név: ...................................................................................................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ..................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Kamarai nyilvántartási száma: ............................................................................................

Cégnév: ..............................................................................................................................

Cégjegyzékszám: ...................................................................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................

Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: .............................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................

A megbízatás lejárta: ............................................................................................................

15. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

17.1. A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.

17.2. Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.

17.3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .......................................................................

Tagok aláírása:

................................................................................................................................................

Név:

................................................................................................................................................

Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

...................................................................................

<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb