Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


                                                                              ________________ Bíróság

                                                                             

                                                                              ________________

                                                                              ________________

                                                                              ____

                                                                             

                                                                             

 

 

 

                                                                              Tisztelt ________________ Bíróság!

 

 

Alulírott ________________________ (született: _______________, anyja neve: ________________; lakcím: ________________) felperes

 

a Dr. ________________ Ügyvédi Iroda – dr. ________________ ügyvéd (székhely: ________________) jogi képviselőm útján

 

 

________________ (lakcím: ________________) alperessel szemben

 

 

 

Ingatlan kiürítése iránt

az alábbi

k e r e s e t i   k é r e l m e t

 

 

terjesztem elő.

 

 

 

 

 

 

Budapest, 20__. ______________.


Tisztelt ________________ Bíróság!

 

Alulírott ________________ (lakcím: ________________) érvényes meghatalmazással (1. sz. melléklet – Ügyvédi meghatalmazás) eljáró jogi képviselőm, dr. ________________ ügyvéd (Dr. ________________ Ügyvédi Iroda, székhely: ________________) útján az alábbi tényállást adom elő.

 

I.

Felperes, kizárólagos 1/1 arányú tulajdonosa a ________________ Földhivatalnál ________________, Belterület, ________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ________________ szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: ingatlan). Felperes az ingatlant édesanyjától, néhai özv. ________________tól örökölte.

 

Alperes az ingatlanba, annak korábbi tulajdonosa, a néhai özv. ________________ meghatalmazása alapján, 1978-ban költözött be, és az ingatlant azóta is birtokolja.

 

Alperes korábban keresetet indított a felperes ellen, elbirtoklás útján történt tulajdonszerzés megállapítása iránt, azonban keresetét a ________________ Bíróság mint elsőfokú bíróság ________________ sz. ítéletével elutasította. A ________________ Ítélőtábla 2007. április 4. napján kelt, ________________ számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, vagyis az alperes keresetét jogerősen elutasította. A ________________ Ítélőtábla ítéletében megállapította, hogy az alperes, a néhai ________________val megkötött megállapodás alapján bérlet jogcímén birtokolta az ingatlant. Az ingatlan tulajdonjoga tehát a felperest illeti, és az ingatlan jelenleg is, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, a felperes tulajdona.

 

Felperes, tekintettel arra, hogy a tulajdonában álló ingatlant birtokba kívánta venni, illetve álláspontja szerint az alperes az ingatlant jogalap nélkül birtokolja, 2007. augusztus 10. napján kelt levelében felszólította az alperest – a részére jogerősen megítélt perköltségek megfizetésén túl - az ingatlan 30 napon belüli elhagyására és felperes részére történő átadására.

 

Az alperes az ingatlan átadását megtagadta, illetve az ingatlan elhagyásától teljes mértékben elzárkózott.

II.

Felperes álláspontja szerint tehát az alperes jelenleg jogcím nélkül használja a felperes kizárólagos tulajdonát képező ingatlant.

 

A Ptk. 98. §-a alapján a „tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem.”

A Ptk. 99. §-a akként rendelkezik, hogy „a tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni ……”

 

A Ptk. 112. § szerint az ingatlannal való rendelkezési jog, így az ingatlan birtoklása és használata, hasznainak szedése, vagy ezen jog gyakorlásának az átengedése, a tulajdonjog részjogosítványa, azaz a tulajdonos jogosult eldönteni, hogy ki és milyen terjedelemben használhatja az ingatlanát, illetve azt, hogy egyáltalán rajta kívül más használhatja-e. A tulajdonos rendelkezési joga kiterjed a lakás kiürítésének az igénylésére is, tehát a felperes, mint tulajdonos jogosan formál igényt arra, hogy az alperes az ingatlant elhagyja.

 

A Ptk. 193. § (1) bekezdése szerint aki jogalap nélkül van a dolog birtokában, köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni.

 

Kereseti kérelem:

-          Kérem a T. Bíróságot, hogy a Ptk. 112§ és a 193§ (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest az ingatlan elhagyására.

-          kérem továbbá a Tisztelt Bíróságot, hogy marasztalja az alperest a per során felmerülő perköltségben.

-          Ügyvédi munkadíj iránti igényünket ________________ Ft + ÁFA összegben határozzuk meg. Tájékoztatjuk a T. Bíróságot, hogy az ügyben eljáró jogi képviselő ÁFA körbe tartozik.

 

A T. Bíróság hatáskörét a Pp. 22§ (1) bekezdésére, az illetékességét pedig a Pp. 29§ (1) bekezdésére alapozom.

 

Jelen keresetemen az 1990. évi XCIII. Itv. 39§ (3) a) pontja alapján ________________ Ft eljárási illetéket rovok le.

 

Tájékoztatom a T. Bíróságot, hogy peres felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.

 

Budapest, 20__. ________________.

                                                           Tisztelettel

 

                                                                              ______________________________

                                                                                              dr. ________________ ügyvéd

                                                                                                 felperesi képviselő

Mellékletek:

1.       sz. melléklet – Ügyvédi meghatalmazás

2.       sz. melléklet – ________________ Bíróság ________________ sz. ítélete

3.       sz. melléklet – ________________ Ítélőtábla ________________ sz. ítélete

4.       sz. melléklet – 20____. Év _____ hó ____ napján kelt felszólító levél

5.       sz. melléklet – Tulajdoni lap


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb