Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


RÉSZVÉNY-ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

____________ (anyja neve: ______________; lakcím: ______________; szig.sz: _____________), mint ELADÓ

másrészről a

_______________________ Zrt. (cgj: ____-___-_____; székhely: _________________; képviseli: ____________ vezérigazgató), mint VEVŐ között alulírott helyen és időben:

 

1.      Az Eladó részvényese a zártkörűen működő _______________ Zrt-nek - a továbbiakban ____________ - (cgj: ______________; székhely: ______________). A részvénytársaság ____________,- Ft alaptőkével működik, amely ________ db, egyenként __________,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll.

 

2.      A ___________ Zrt. részvényeiből az eladó kizárólagos tulajdonát képezi ________ db névre szóló részvény, melynek névértéke összesen ______________,- Ft, azaz ______________ forint, kibocsátási értéke pedig ______________,- Ft, azaz _____________ forint.

 

3.      Az Eladó kinyilvánítja, hogy el kívánja adni, a Vevő pedig kinyilvánítja, hogy meg kívánja vásárolni hogy a 2. pontban megjelölt _________db részvényt, összesen ___________,- Ft, azaz ______________ vételárért. A Felek megállapítják, hogy az előszerződés tárgyát képező részvénycsomag végleges adásvételi szerződés aláírását követően a ____Zrt. neve_____ saját részvényeit fogja képezni.

 

4.      A Felek kijelentik, hogy a részvénycsomagra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele a ____Zrt. neve_____ közgyűlésének az adásvétel jóváhagyását tartalmazó, előre láthatóan 20__. ________ meghozandó határozatának megszületése. A Felek tudomással bírnak arról, hogy az adásvétel a ____Zrt. neve_____mal szemben az a saját részvényekre vonatkozó tulajdonjog Részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. A Vevő gondoskodik arról, hogy az adásvétel dematerializált részvények tulajdonosainak nyilvántartásán is átvezetésre kerüljön a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-nél.

 

5.      A szerződő Felek tisztában vannak az előszerződés azon jogi sajátosságával, hogy szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet, azaz, ha a szerződéskötési feltételek fennállása esetén valamelyik fél megtagadja a szerződés aláírását, úgy bármelyik fél kérelmére a szerződést a bíróság létrehozza.

 

6.      A vételárat a Vevő jelen előszerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti az Eladó részére, amelynek megtörténtét az Eladó az előszerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

 

7.      Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező részvények per-, teher-, és igénymentesek, ill. ezt a jogi helyzetet a végleges adásvételi szerződés megkötéséig fenntartja.

 

8.      A felek rögzítik, hogy a jelen előszerződés tárgyát képező részvényekre vonatkozóan kizárólag a ____Zrt. neve_____nak van elővásárlási joga (alapító okirat, V.4. pont), így az adásvétel hatálybalépését egyéb jogosult joggyakorlása nem érinti.

 

9.      Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló, valamint az értékpapírokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

 

10.  Az előszerződő felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, 20__. _______________________.

 

 

 

________________ részvényes

Előszerződő eladó

 

___________ Zrt. előszerződő vevő nevében

____________ vezérigazgató

 

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb