Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


 

 

 

 

 

A L A P Í T Ó    O K I R A T

 

 

 

 

______________

Magyarországi Kereskedelmi Képviselete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, __________


Alapító okirat közvetlen kereskedelmi képviselet létrehozásáról Magyarországon az 1997. évi CXXXII. tv. „a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről”, az 2006. évi V. tv. „a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról” és az 1988. évi XXIV. tv. „a külföldiek magyarországi befektetéseiről” jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az alább megjelölt helyen, időpontban és feltételekkel:

 

1. A közvetlen kereskedelmi képviselet (továbbiakban: Képviselet) neve, rövidített neve

 

1.1.   Cégnév:                             ________ Magyarországi Kereskedelmi Képviselete

 

2. A Képviselet székhelye, telephelye,  fióktelepe és e-mail címe

 

2.1. Székhely:                           1024 Budapest, ________

2.2. Telephely:                          A képviselet telephelyet nem alapít.

2.3. Fióktelep:                           A képviselet fióktelepet nem alapít.

2.4. E-mail cím:                                    ________@gmail.com

 

3. A külföldi vállalkozás (továbbiakban: Alapító) jogi személy neve, székhelye és képviselője

 

3.1. Név:                                  ________

3.2. Székhely:                           ________

3.3. Képviselő:                          ________

       Általános meghatalmazott:   ________

 

4. A Képviselet tevékenységi köre

 

4.1. A Magyar Statisztikai Hivatal hivatalos „A gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere ‘08” (TEÁOR ’08) statisztikai kódjai szerinti bontásban a Képviselet tevékenységi körei a következők:

Főtevékenység:

7320’08

 Piac-, közvélemény-kutatás

Egyéb tevékenységi körök:

7021’08

 PR, kommunikáció

8230’08

 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7311’08

 Reklámügynöki tevékenység

7312’08

 Médiareklám

4.2. A Képviselet vállalkozási tevékenységet nem folytat, működése során kizárólag az Alapító szerződéseinek közvetítésével, előkészítésével, üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartás előmozdításával foglalkozik, reklám és propaganda tevékenységet végez az Alapító számára.

 

5. A Képviselet alapítói vagyona és befizetése, mellékszolgáltatási kötelezettség

 

5.1. Az Alapító az alapítói vagyont (alaptőkét), 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint összegben határozza meg, a kereskedelmi képviselet működéséhez és fenntartásához szükséges anyagi fedezetet a külföldi vállalkozás – igény szerinti mértékben és ütemezésben – bocsátja a rendelkezésére.

 

6. Egyéb vagyoni értékű szolgáltatások

 

6.1. Az alapítással kapcsolatos költségeket a Képviselet – az 5.1. pont figyelembevételével - viseli.

6.2. A Képviselet kapcsán az Alapító mellékszolgáltatási kötelezettséget nem vállal.

 

7. A képviselet működésének kezdete és időtartama, a képviselet létrejötte

 

7.1. A Képviselet a Cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre, a működését a cégbejegyzést követően kezdi meg.

7.2. A képviselet működésének időtartama határozatlan idejű.

 

8. Képviselet-vezető

 

8.1. Az Alapító a Képviselet részére határozatlan időtartamára a következő képviselet-vezetőket jelöli ki. A képviselet-vezetőket az Alapító azonnali hatállyal felmentheti a feladatai alól.

8.2. A képviselet-vezetők önállóan jogosultak képviselni a Képviseletet, valamint a Képviselet működésével kapcsolatos döntések meghozatalára, gondoskodnak a Képviselet könyveinek vezetéséről, és az Alapítóval való egyeztetés útján kialakítják a Képviselet működési rendjét. A képviselet-vezetők önállóan jogosultak az alapításhoz kapcsolódó egyéb okiratok (Cégbejegyzési kérelem, Ügyvédi meghatalmazás, regisztrációs adatlapok) aláírására, illetve – az Alapítóval történő írásos egyeztetés alapján - további meghatalmazások kiadására is.

8.3. A Képviselet vezetői:

n    Név:                               ________

n    Anyja neve:                     ________

n    Lakhely:                          ________

n    Adóazonosító:                  ________

 

 

n    Név:                               ________

n    Anyja neve:                     ________

n    Lakhely:                          ________

n    Adóazonosító:                  ________

8.4. A Képviselet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat ________ képviselet-vezető - gyakorolja.

 

9. A Képviselet képviselete és cégjegyzése

 

9.1. A Képviseletet a képviselet-vezetők önállóan jogosultak képviselni.

9.2. A képviselet-vezetők a Képviseletet, mint céget akként jegyzik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév vagy rövidített cégnév alá a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően, önállóan aláírják.

9.3. A képviselet-vezetők ezen minőségét az Alapító bármikor írásos értesítés útján azonnali hatállyal visszavonhatja.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

10.1  . Ez az Alapító Okirat három (3) magyar nyelvű példányban készült.

10.2  . Jelen Alapító Okirat aláírásakor az Alapító elfogadja az abban foglaltakat, az Alapító Okirat az aláírása után azonnal hatályba lép.

10.3  . A jelen Okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXXXII. tv. „a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről”, az 2006. évi V. tv. „a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról” és a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 Budapest, ________

 

 

________________________________________________________

az ________Alapító képviselője: ________

helyett meghatalmazással: ________

 

 

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, ________-én:

 

___________________________

           dr. ________ügyvéd

<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb