Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Fővárosi Munkaügyi Bíróság

1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52.

 

 

 

 

 

                                                                              Tisztelt Bíróság!

 

Alulírott, _______________felperes

 

a _______________Rt. alperes ellen a

 

_______________ szám alatti másodfokú eljárásában

 

az alábbi

 

kiegészített és pontosított fellebbezést

 

 

 

terjesztem a Tisztelt Bíróság elé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, _______________


Tisztelt _______________Munkaügyi Bíróság!

 

Fellebbezés:

Kérem a Tisztelt Munkaügyi Bíróságot, hogy a _______________. számon hozott elsőfokú ítéletet változtassa meg oly módon, hogy az eredeti keresetben foglaltak szerint marasztalja az alperest.

 

Indokolás:

Álláspontom szerint az elsőfokú bíróság a lefolytatott bizonyítás során tévesen állította fel a tényállást, és ennek következtében alaptalanul utasította el a keresetemet.

 

A keresetben és a kiegészítő iratokban benyújtott részletes indokolás alapján véleményem szerint a munkáltató alperes olyan egyoldalú szerződésmódosításokat foganatosított a munkaviszonyon belül, amely alapján megalapozottan éltem a rendkívüli felmondás lehetőségével. A rendkívüli felmondás alapján pedig a keresetben foglalt juttatásokra is alappal tartok igényt.

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság indokolása szerint a felperest terhelte a rendkívüli felmondás jogszerűsége bizonyításának terhe. Álláspontom szerint ezen kötelezettségünknek az elsőfokú eljárásban eleget tettünk, jogi képviselőm feltárt minden olyan körülményt és becsatolt mindazon okirati bizonyítékokat, amelyek ebben a körben rendelkezésünkre álltak.

 

A fenti körben feltártuk, hogy a közös megegyezéses megszüntetés lehetősége a munkáltató oldalán merült fel, hiszen el is készítették az ezt tartalmazó okiratot, amelyet azonban én nem írtam alá, majd ezt követően zajlottak le azok a minősített kötelezettségszegések a munkáltató részéről, amelyek a rendkívüli felmondás alkalmazására vezettek.

 

Az általam ill. első jogi képviselőm (_______________) által tett nyilatkozatok már a munkáltató közös megegyezésről szóló okirata (tervezete) alapján születtek meg, azokból már nem vonható le olyan következtetés, mely szerint én kezdeményeztem volna a megszüntetés ezen módozatát.

 

Az elsőfokú ítélet Indokolásának 2. pontja szerint nem volt megállapítható a közös megegyezéses megszüntetés kezdeményezőjének személye. A tanúvallomásokkal ellentétben az általunk becsatolt okiratok alátámasztják, hogy ezt a módozatot az alperes kezdeményezte.

 

A fentiek alapján ismételten kérem a T. Bíróságot az ennek megfelelő értelmű elsőfokú határozat megváltoztatásra.

 

Egyéb bejelentések:

Korábbi jogi képviselőm megbízása megszűnt, amely tényt ezúton jelentem be a T. Bíróságnak.

 

Kimentés:

Tekintettel arra, hogy a T. Bíróság 19. sz. végzése – a jogi képviselő megbízásának megszűnése és külföldi utazásom okán - késve jutott el hozzám, kérem, hogy a jelen kiegészített és pontosított fellebbezést – mint határidőben érkezettet – vegyék figyelembe.

 

Budapest, _______________

 

Tisztelettel:

 

_______________felperes

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb