Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


 

 

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

_____________________________________ Gazdasági, Oktatási és Kulturális

Kétoldalú Együttműködést Segítő

Egyesület

 

_____________székhely______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 20__. ___________. – 20__. ___________.


I.            ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.             Az Egyesület neve:

____________________________ Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

 

2.             Az Egyesület székhelye:

____________________________

 

3.             Az Egyesület jogállása:

Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján egyesületi formában működő önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági feladatokat lát el ___ország____ és ___ország____ között a gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok terén.

 

4.             Az Egyesület működésének időtartama:

A jelen Egyesületet az alapítók 20__. ___________. napján határozatlan időre hozták létre.

 

II.         AZ ALAPÍTÓ TAGOK ÉS ADATAIK:

 

1.             Az alapító tagok névsorát és adatait külön okirat tartalmazza.

 

III.      AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

1.             Az Egyesület célul tűzi ki a ______________ gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztését, ill. abban való közreműködést.

2.             Az Egyesület tevékenysége a Magyar Köztársaság egész területére és külföldre is kiterjed.

3.             Tevékenységével hozzá kíván járulni a két ország közötti gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok erősödéséhez.

4.             Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzi:

a)             együttműködik hazai és külföldi partner szervezetekkel, intézményekkel, többek között egyetemekkel, szakmai kamarákkal, stb.;

b)             felvilágosító és tájékoztatótevékenységet végez, bekapcsolódik a tájékoztatási és kulturális programokba;

c)             kapcsolatot tart érdekképviseleti és társadalmi szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel;

d)             szakmai kiállításokat, bemutatókat, konzultációkat, találkozókat és szakmai jellegű utazásokat szervez, illetve ilyen jellegű eseményeken részt vesz;

e)             szakmai kiadványokat jelentet meg;

f)               minden olyan tevékenységet végez, amely a fenti célok eléréséhez és a célokban meghatározott kapcsolatok bővítéséhez, ápolásához vagy továbbfejlesztéséhez tartozik, vagy ahhoz vezet.

5.             Az Egyesület a saját tagjait, valamint az érdeklődőket a saját honlapján, valamint időszaki kiadványokban tájékoztatja az Egyesület tevékenységéről, elért eredményeiről és céljairól.

6.             Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és tartózkodik mindenfajta ideológiai tevékenységtől.

 

IV.         AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ELVEI

 

1.             Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.             Az Egyesület országgyűlési képviselői, illetve megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

3.             Az Egyesület működése nyílt, a szolgáltatási köre a tagjain kívül kiterjed bármely természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetre, ha az az Egyesület céljaival egyetért, azokat elfogadja és támogatni kívánja.

4.             Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület a feladatkörén kívül gazdasági tevékenységet nem folytat.


5.             A vállalkozási tevékenység, az eredmény felosztása:

a.              Az Egyesület a gazdálkodás során képződött eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.

b.             Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

6.             Amennyiben az Egyesület feloszlás vagy más társadalmi szervezettel való egyesülés útján szűnik meg, úgy a Közgyűlés dönt a - hitelezők követeléseinek kielégítését követően – fennmaradó vagyon sorsáról.

7.              Amennyiben az Egyesület megszűnését Bíróság állapítja meg vagy az Egyesületet a Bíróság oszlatja fel, a hitelezők követeléseinek kielégítését követően fennmaradó vagyon sorsáról a Bíróság dönt.

 

V.            AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

1.             Egyesületi tagságot nyerhet minden olyan természetes személy, jogi személy és ezen személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akinek, vagy amelynek a tagságát az Elnökség előnyösnek ítéli meg ___ország____ és az ___ország____ közötti kapcsolatok vagy az Egyesület célkitűzéseinek előmozdítása szempontjából.

2.             A tagok rendes, tiszteletbeli, és pártoló tagok lehetnek.

3.             Rendes tag az lehet, akinek tagságát jelen Alapszabály – így különösen az V. 1. pontba foglalt rendelkezés – lehetővé teszi, továbbá aki az Egyesület céljaival egyetért, az alapszabály rendelkezéseit írásbeli belépési nyilatkozattal elfogadja, az éves tagsági díjat befizeti. A belépés az elnökség jóváhagyásával válik érvényessé. Új tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt, elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az Alapító tagok rendes tagnak minősülnek.

4.             A Közgyűlés az állami tisztségükben, a diplomáciában, a kereskedelem, az oktatás vagy a kultúra területén kitűnt személyeket tiszteletbeli tagként felvehet soraiba. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet.

5.             Pártoló tag az lehet, aki írásban nyilatkozik, hogy az Egyesület céljaival egyetért és vállalja, hogy annak megvalósítását anyagilag támogatja. Pártoló tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet.

 


VI.       A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1.             A tagok fő kötelezettsége az Egyesület alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, - a tiszteletbeli és a pártoló tag kivételével - a tagdíj megfizetése, valamint az Egyesület munkájában való aktív részvétel.

2.             Az Egyesület minden tagját megilleti a szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga, a vezetőség, ill. a közgyűlés által meghatározott körben és mértékben.

3.             A jogi személy tagok nevében a jogok és kötelezettségek gyakorlására a nyilvántartásba bejegyzett képviselő vagy az általa - ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásba foglaltan - eljárásra felhatalmazott személy jogosult/köteles.

4.             A rendes tagok jogai:

a.              Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében és megilleti a véleménynyilvánítás joga.

b.             A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, bármely testületben tisztséget vállalhat (választható) és más tagot tisztségviselővé választhat.

c.              Az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

d.             Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát az Etv. 10. §-a szerint megtámadni.

5.             A rendes tagok kötelezettségei:

a.              Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni, különös tekintettel a magyar-angolai kapcsolatokra.

b.             Aktívan és tevékenyen részt venni a diplomáciai és állami kapcsolattartásban, a kapcsolatok felvételében, fenntartásában, ápolásában, ezen keresztül az Egyesület céljainak megvalósulását előmozdítani.

c.              Az Alapszabályt és a közgyűlési határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni.

d.             A székhelyükhöz, állampolgárságukhoz képest más országban folytatott tevékenységüket a legnagyobb szakmai körültekintéssel végezni, ezzel is erősítve az Egyesület pozitív megítélését.

e.              Korrekt tájékoztatással és tanácsadással segíteni a rendes tagokat és a még nem tag érdeklődőket döntéseikben.


f.               Az Egyesület működéséhez szükséges információkat rendelkezésre bocsátani.

g.              Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni.

h.              Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat a képviseletet ellátók felé jelezni.

i.                Az éves tagdíjat az Alapszabály, vagy a közgyűlés által meghatározott határidőben befizetni.

6.             Az Egyesület tiszteletbeli tagját megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de tagdíjat nem köteles fizetni, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható.

7.             A Tiszteletbeli tagok kötelezettségei:

a.              Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni, különös tekintettel a ___ország____-___ország____-i kapcsolatokra.

b.             Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni.

c.              Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat a képviseletet ellátók felé jelezni.

8.             Az Egyesület pártoló tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, megilleti a véleménynyilvánítás joga, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható. A pártoló tag kötelezettsége, hogy a vállalt hozzájárulását teljesítse.

 

VII.        A TAGDÍJFIZETÉS SZABÁLYAI:

 

1.             A rendes tagok a közgyűlés által meghatározott szabályok szerint éves tagdíjat fizetnek.

2.             A közgyűlés által elfogadott éves tagdíj az alapítástól kezdődően: ______ EUR/év.

3.             Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év __________. napja, évközi belépéskor a belépést követő 30. nap.

4.             A tagdíj egy teljes évre előre, egy összegben fizetendő.

 


VIII.   A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

 

1.             A tagsági jogviszony törléssel, kilépéssel és kizárással szűnhet meg.

2.             A tagsági viszony a természetes személy tag elhalálozása esetén és jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén megszűnik, ez esetben a tag a nyilvántartásból törölhető.

3.             Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 6 hónapon belül – a tagsági jogviszony, törléssel történő megszüntetésére való figyelmeztetést tartalmazó – felszólítás ellenére sem tesz eleget.

4.             Törlés esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik. Az elmaradt tagdíj utólagos megfizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a megszűnt tisztségre.

5.             Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha erre vonatkozó szándékát a tag az Elnökség felé írásban bejelenti. A tagsági viszony ez esetben a kilépés bejelentésével tényével megszűnik.

6.             Kizárásra csak az Elnökség fegyelmi határozata alapján kerülhet sor. Kizárásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tag veszélyezteti az Egyesület érdekeit, vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi, vagy jogerősen szabadságvesztéssel sújtották.

7.             A fegyelmi vétségek körét és a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Közgyűlés fegyelmi szabályzatban állapítja meg, melynek elfogadásához 2/3-os szavazati arány szükséges.

8.             A törléssel vagy kizárással történő tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban az elnökség határozatot hoz. A határozathozatalt megelőzően lehetőséget kell biztosítani az érintett tag számára, hogy az elnökség előtt előadja szóbeli vagy írásos védekezését. Az érintett tag a számára sérelmes határozat ellen, a határozat kézhezvétele után, a soron következő Közgyűlésen fellebbezéssel élhet.

 


IX.       AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

1.             Az Egyesület szervezete:

a.              Közgyűlés

b.             Elnökség

c.              Elnök

d.             Főtitkár

 

X.          KÖZGYŰLÉS

 

1.             Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

2.             A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

3.             A közgyűlést az elnökség hívja össze.

4.             A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

5.             A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót és napirendet írásban kell megküldeni oly módon, hogy azt legalább 14 (tizennégy) nappal a közgyűlés előtt kézhez kapják. A meghívóban utalni kell az esetleges határozatképtelenség esetén követendő eljárás szabályaira.

6.             A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele személyesen - a jogi személy tag képviselője útján - jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet.

7.             Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyűlés napirendjén szerepelnek.

8.             Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van, a közgyűlés napirendjére – tagok legalább felének igen szavazatával – a közgyűlésen is fel lehet venni új napirendi pontokat.

9.             A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá két jelenlévő tag (ill. képviselője) hitelesít.


10.         A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a jelenlevők által aláírt jelenléti ívet a szavazatképesség bizonyítására, a közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok mértékét, illetve a szavazástól tartózkodók számát.

11.         A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ha a törvény, vagy a jelen Alapszabály kötelező jelleggel ettől eltérő szavazási módot, vagy arányt nem ír elő. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

12.         A közgyűlésen jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt tagok szavazatainak legalább 2/3-a szükséges:

                i.                   Alapszabály módosítása;

              ii.                   más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakozáshoz;

             iii.                   a feloszlás és egyesüléssel történő megszűnés elhatározásához;

            iv.                   a tag kizárása, vagy törlése tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásához;

              v.                   mindazon kérdések eldöntéséhez, amelyekre nézve a jelen Alapszabály, vagy közgyűlés 2/3-os többségi szavazati arányt ír elő.

13.         Amennyiben a határozatképességhez szükséges létszám nincs meg, a közgyűlés elnöke azonnal megismételt közgyűlést hív össze azonos napirenddel 15 napon belüli időpontra. Ezen 15 napos időszakba beleértendő a határozatképtelen közgyűlés napja is.

14.         Az így újból összehívott, vagyis megismételt közgyűlés határozatképes a jelenlévő tagok számára való tekintet nélkül, ha a távolmaradás következményeire történő figyelmeztetést tartalmazza az eredeti közgyűlési meghívó.

15.         A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

                i.                   az Alapszabály megállapítása és módosítása;

              ii.                   az évi költségvetés meghatározása és a mérleg elfogadása;

             iii.                   az elnökség évi beszámolójának elfogadása;

            iv.                   az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimondása;

              v.                   az elnökség megválasztása;


            vi.                   az elnökség által javasolt tagdíj mértékének jóváhagyása;

           vii.                   megválasztja/visszahívja az elnököt és a főtitkárt, dönt ezen tisztségviselők díjazásáról;

         viii.                   felügyeli az elnök és a főtitkár tevékenységét,

            ix.                   a kizárt tag fellebbezésének elbírálása.

 

XI.         AZ ELNÖKSÉG

 

1.             Az Elnökség az Egyesület operatív végrehajtó szerve, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő kérdés eldöntésére jogosult.

2.             Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést.

3.             Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlések közötti időben.

4.             Az elnökség hét (7) tagból áll.

5.             Az elnökség tagjai köréből a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel az elnököt és a főtitkárt.

6.             Az elnökségi tagok, az elnök és a főtitkár megbízatása 5 (öt) évre szól és a megbízatásuk bármikor és korlátlanul meghosszabbítható.

7.             Az elnökség tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, kivéve az elnököt és a főtitkárt, akik díjazását a Közgyűlés határozza meg. Az elnök és a főtitkár az elnökség határozatai szerint intézik az Egyesület operatív, adminisztratív és pénzügyi feladatait, irányítják az Egyesület alkalmazottainak, megbízottjainak munkáját.

8.             Az elnökség évente legalább 4 ülést tart. Az üléseket az elnök hívhatja össze. Az elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal. A meghívó elküldése történhet postai úton, telefaxon, vagy e-mailban.


9.             Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Az elnökség a határozatait a személyesen jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.

10.         Minden elnökségi tag egy szavazatra jogosult. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnökségi tag szavazata dönt. Érvényes döntéseket csak a napirenden szereplő kérdések vonatkozásában lehet hozni.

11.         Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.

12.         Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

13.         Az elnökség szükség szerint bizottságokat vagy szekciókat alakíthat. A bizottságok és a szekciók az elnökség munkacsoportjai, amelyek döntési joggal nem rendelkeznek. A bizottsági, illetve szekcióüléseken ezek tagjai vesznek részt.

14.         Az elnökség feladata különösen:

                i.                   döntés a tagfeltétel kérdésében,

               ii.                   irányítja az Egyesület tevékenységét,

             iii.                   ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,

             iv.                   irányítja és felügyeli az Egyesület gazdálkodását,

              v.                   elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a jelen Alapszabály előír, vagy amelyet a közgyűlés meghatároz.

 

XII.      AZ ELNÖK

 

1.             Az Elnök feladatköre:

                i.                   az elnökség munkájának koordinálása;

              ii.                   az elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vonatkozó javaslattétel;

             iii.                   az Egyesület önálló képviselete;

            iv.                   az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása;

              v.                   mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza.


2.             Az Elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár, amennyiben ő is akadályoztatva van, az Elnökség két tagja – az Elnökségtől kapott eseti meghatalmazással - helyettesítheti.

3.             Az Elnök az alábbi esetekben hívható vissza:

                i.                   ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztségének ellátásában vagy

              ii.                   ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetésében vagy

             iii.                   ha az általa képviselt tag egyesületi tagsági jogviszonya megszűnik.

 

XIII. A FŐTITKÁR

 

1.             A Főtitkár feladata az Egyesület gazdasági,- pénzügyi és pénzügyi nyilvántartási tevékenységének az ellátása az Egyesület elnökségének irányítása és felügyelete mellett.

2.             A Főtitkár feladatköre:

                i.                   előkészíti az Elnökség üléseit, a közgyűlést, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;

              ii.                   elkészíti az Elnökség üléseinek, illetve a Közgyűlés jegyzőkönyveit;

             iii.                   rendszeresen beszámol az Elnökségnek az elnökségi ülések között végzett munkájáról;

            iv.                   az Egyesület ügyviteli tevékenységét ellátja, illetve gondoskodik az ügyvitel folyamatosságáról;

              v.                   előterjeszti az Egyesület költségvetését a közgyűlésen;

            vi.                   felel az Egyesület gazdasági ügyeinek folyamatos végrehajtásáért;

           vii.                   felelős az Egyesület ügyviteli és pénzügyi rendjéért;

         viii.                   önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot és az utalványozási jogot.

3.             A Főtitkár az alábbi esetekben hívható vissza:

                i.                   ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztségének ellátásában vagy


              ii.                   ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetésében vagy

             iii.                   ha a saját vagy az általa képviselt tag tagsága jogviszonya megszűnik.

 

XIV. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

1.             Az Egyesület tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik. Céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

2.             Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.

3.             A tagok – a tagdíj fizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4.             A tagdíj megállapításának alapja a közgyűlés által jóváhagyott mindenkori tagdíjra vonatkozó határozat.

 

XV.    AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

 

1.             Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az Elnök és a Főtitkár önállóan képviselik.

2.             Az elnökség az Elnök akadályoztatása esetén, ad hoc jelleggel, vagyis egy meghatározott ügyben együttes aláírási joggal meghatalmazást adhat a képviselet ellátására két elnökségi tagnak.

3.             A bankszámla feletti rendelkezés szabályai a következők: Az Egyesület tisztségviselői, azaz elnöke és főtitkára mindannyian önálló aláírási joggal rendelkeznek a bankszámla felett.

4.             Az Egyesület cégjegyzése akként történik, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövegéhez az elnök vagy a főtitkár önállóan csatolják névaláírásukat az aláírási címpéldány vagy cégaláírási nyilatkozat szerint.

 


XVI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

1.             Az Egyesület megszűnhet a közgyűlés által történő feloszlás, illetve a más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásával, továbbá a bíróság által történő feloszlatással, vagy megszűnésének megállapításával.

2.             A feloszlás vagy az egyesülés esetén a közgyűlési határozatban rendelkezni kell a hitelezők követeléseinek kiegyenlítéséről, ill. az ezt követően fennmaradó vagyon sorsáról.

 

XVII.   HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG

 

1.             A testületi szervek döntéseit az elnök tartja nyilván a határozatok tárában. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők személyét és számarányát.

2.             Az Elnök és a Főtitkár gondoskodnak a szervek döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, vagy más igazolható módon.

3.             A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén megtekinthetővé kell tenni.

4.             Az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban (és internet honlapján) tájékoztatja a nyilvánosságot.

5.             Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban.

 

XVIII.                       ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

1.             Az alapszabály akkor lép hatályba, amikor azt az Egyesület alakuló közgyűlése jóváhagyta.

2.             Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.


3.             Az Egyesület működése során keletkezett iratokba – előzetes időpont-egyeztetést követően – bárki betekinthet.

4.             Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak az irányadók.

5.             Jelen Alapszabály 5 (öt), egyenként ____ (______) számozott oldalból álló, magyar nyelvű példányban készült.

6.             Jelen Alapszabályt az alapító tagok az alakuló közgyűlés határozatába foglaltan, mint alapítói szándékukkal mindenben egyezőt írták alá az Alapszabály 1. oldalán megjelölt napon és helyszínen.

 

 

______________________________

___________________ elnök

___________________Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb