Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
A cégadatok módosításához szükséges adatok igénylőlapja
Tovább ...
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Tisztelt Címzett!

 

Kérem az alábbiakban megjelölt adatok és információk megadását, ezek ismeretében lesz lehetőségünk a szükséges okiratok elkészítésére.

 

Az üzletrész adásvételben és/vagy cégadatok módosításában érintett cég adatai:

§        cégnév:

§        székhely:

§        cégjegyzékszám:

 

Az üzletrész(ek) eladójának, vevőjének személyes adatai:

név (teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

 

születési név (teljes név, esetleges második keresztnévvel !):

 

 

személyi azonosító jel:

 

 

születési hely és idő:

 

 

anyja neve:

 

 

adóazonosító jel:

 

 

állandó lakcím:

 

 

állampolgárság:

 

 

személyi igazolvány szám:

 

 

lakcímkártya száma

 

 

 

Amennyiben az eladó/vevő jogi személy, úgy az alábbi adatokra lesz szükség:

cégnév

 

cégjegyzékszám / regisztrációs szám

 

adószám

 

KSH-számjel

 

székhely

 

képviselő neve és tisztsége, fentebb jelölt személyi adatai

 

bankszámlaszám

 

 

 

Az üzletrész-adásvételhez kapcsolódó kérdések:

A szerződéskötés időpontja:

§        év, hó, nap

Eladó személye:

§        a fentebb jelölt személyi adatokkal

Vevő személye:

§        a fentebb jelölt személyi adatokkal

Eladásra kerülő üzletrész megjelölése:

§        az Eladó tulajdonában lévő üzletrész egésze vagy csak egy része

Az üzletrész vételára:

§        pénznem és

§        pénzösszeg megjelöléssel

A vételár megfizetésének módja:

§        készpénzben vagy

§        átutalással, esetleg

§        egyéb módon (csere, stb.)

A vételár megfizetésének egyéb szabályai:

§        részletfizetés szabályai

§        teljesítési határidők

Egyéb megállapodások és kérdések:

§        „garanciák”

§        további együttműködés szabályai/tilalma;

§        Kérjük, hogy a Társaság aktuális társasági szerződését és tagjegyzékét küldjék meg nekünk az alábbi módok valamelyikén:

o       e-mailben

o       faxon

 

A Társaság adatainak változása esetén megválaszolandó kérdések:

-            CÉGNÉV: a cég neve és rövidített neve

§      javasolt több lehetséges cégnevet – szimpátiasorrendben - megadni, majd azok közül ki tudjuk választani a még „szabadokat”

-            A CÉG SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPEI

§      pontos címmel és az ingatlan(ok) helyrajzi számával

§      a székhely szükséges, a másik kettő csak lehetőség

-            TÖRZSTŐKE EMELÉSE/LESZÁLLÍTÁSA

§      a törzstőke tagok közötti megoszlása

§      Kft. esetében a minimális üzletrész 100.000 Ft nagyságú lehet

-            ÜGYVEZETŐ(K)

§      személyi azonosító jel (ez a korábbi személyi számként ismert azonosítót jelenti):

§      több ügyvezető esetén a cégjegyzési jog együttes vagy önálló

§      amennyiben az ügyvezető nem tagja a társaságnak, úgy a fentebb jelölt személyi adatokra is szükség van

§      az ügyvezető(k) megbízásának időtartama határozott vagy határozatlan

-            TEVÉKENYSÉGEK

§      a jelenleg bejegyzett tevékenységi kör bővítése/szűkítése

-            EGYÉB KÉRDÉSEINK:

§      Alkalmazhatjuk-e a cégiratoknál a GT. által meghatározott, ún. iratmintát? (Ez egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az eljárást.)

§      A Társaság elektronikus elérhetősége (e-mail cím)

 

Költségek:

-            eljárási illeték: 15.000 Ft

-            közzétételi költségtérítés: 3.000 Ft

-            tulajdoni lap: 2.000 Ft/db

-            Ügyvédi munkadíj:

 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy keresse kollégáinkat az alább jelölt elérhetőségeken:

DR.NAGY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

Tel: +36 1 352-72-90; fax: +36 1 352-72-89;

E-mail: iroda@innosec.hu

www.drnagy-ugyved.hu

www.ingatlanjog.hu

www.cegjog.info

 

Tisztelettel

 

dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda képviseletében

 

dr. Lados Melinda Szibilla ügyvéd / dr.Nagy Zoltán ügyvéd / dr.Borza Tamás ügyvédjelölt

 


<< vissza az előző oldalra

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb